نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان‌شناسی همگانی، گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

در چارچوب تاریخ و فلسفه علم، دوگانه‌های علوم سخت/نرم و نیز علوم رشته‌ای/میان‌رشته‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در این مقاله، نگارنده می‌کوشد تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی دوگانه‌های فوق‌الذکر را در خرده‌ژانر «عنوان مقاله» مطالعه کند. همان‌طور که می‌دانیم، عنوان هر مقاله پژوهشی، نخستین بخش از هر مقاله است که خواننده با آن مواجه می‌شود، بر اساس آن، ارتباط مقاله با موضوع تحقیق خود را می‌سنجد و درخصوص مطالعه کامل مقاله تصمیم می‌گیرد. به‌منظور انجام پژوهش، 6000 عنوان مقاله (3000 عنوان فارسی و 3000 عنوان انگلیسی) منتشرشده در نشریات علمی‌ـ‌پژوهشی و آی.اس.آی مربوط به 12 رشته و میان‌رشته‌ای علوم سخت (علوم پایه و تجربی) و علوم انسانی به‌عنوان دادۀ تحقیق مدنظر قرار گرفت و طول عنوان و نیز سه نشانۀ نقطه‌گذاری شامل دونقطه (:)، ویرگول (،) و نشانۀ پرسشی (؟) به‌عنوان متغیرهای تحقیق انتخاب شد. براساس یافته‌ها، در کل پیکره 72281 واژه به‌کاررفته و میانگین طول عنوان برای هر مقاله 12 واژه است. عنوان مقالات فارسی نسبت به عنوان مقالات انگلیسی طولانی‌تر است، اما میزان استفاده از نشانه‌های نقطه‌گذاری در عنوان‌های انگلیسی بیشتر است. بررسی داده‌ها با توجه به محور زمان نیز نشان می‌دهد که عنوان مقالات به مرور زمان افزایش یافته‌اند. در مجموع، یافته‌های مقاله حاکی از آن است که دیدگاه‌های محققان پیشین در تأکید بر ملاحظات کلان دوگانه‌های علوم سخت/نرم و همچنین علوم رشته‌ای/میان‌رشته‌ای، در زمینه خرده‌ژانرهایی مانند عنوان مقاله نیز قابل‌تأمل و پذیرفتنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اصغری، فیروزه؛ و زندی، بهمن (1392). عصب‌شناسی زبان؛ حوزه مطالعاتی بین‌رشته‌ای در زبان‌شناسی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 5(3)، 99-77. doi: 10.7508/isih.2014.19.005

اعتمادی‌زاده، هدایت‌الله؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ نصر، احمدرضا؛ و موسی‌پور، نعمت‌الله (1390). تأملی بر پژوهش میان‌رشته‌ای در آموزش عالی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 3(23)، 50-15. doi: 10.7508/isih.2011.1011.002

افراخته، حسن (1395). تحول جغرافیا به مثابه یک علمی میان‌رشته‌ای. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 8(2)، 132-119. doi: 10.22035/isih.2016.219

بحرانی، مرتضی (1390). ترجمه به مثابه اقدامی میان‌رشتگی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4(1)، 128-113. doi: 10.7508/ISIH.2012.13.006

پاکتچی، احمد (1387). الزامات زبان‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 1(1)، 135-111. doi: 10.7508/isih.2009.01.007

خرمایی، علیرضا (1387). صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟. فصلنامه زبان و زبان‌شناسی، 4(7)، 80-64.

زندی، بهمن (1393). زبان‌شناسی تربیتی به ‌مثابۀ حوزۀ پژوهشی میان‌رشته‌ای. فصلنامۀ مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 6(4)، 70-51. doi: 10.7508/isih.2014.24.004

زاهدی، محمدرضا؛ بحری، امیرهوشنگ؛ یحیوی، مازیار؛ محمدی‌زاده، فلورا؛ و یاسمی، مهران (1395). بررسی اثرات تغذیه‌ای با آرتمیای بالغ فرانسیسکانای غنی‌شده با روغن کبد ماهی کاد و ویتامین C بر رشد، بازماندگی و مقاومت (در برابر تنش شوری و دمایی) در لارو ماهی مرکب ببری(Sepia pharaonis). فصلنامه زیست‌شناسی دریا، 8(4)، 12-1.

زین‌الصالحین، حسن؛ و فاضلی، نعمت‌الله (1394). تاریخ، جامعه، و بازنمایی کارکردهای ایدئولوژیک عکاسی در دورة قاجار: پیش و پس از مشروطه. فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، 5(10)، 82-53.

 شجاعی، فهیمه (1394). مطالعۀ نظری خواص ساختاری، کشسانی و پراکنش فونونی فوتوکاتالیست تنگستن تری‌اکسید. فصلنامه پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای، 5(9)، 17-7. doi: 10.22055/jrmbs.2015.11382

شقاقی، ویدا (1392). وندِ گروهی. فصلنامه زبان و زبان‌شناسی، 9(17)، 26-1.

فراستخواه، مقصود (1390). میان‌رشته‌گرایی و ظهور علم جلودار سرحدی بررسی خاستگاه، ظرفیت‌ها و بایسته‌های میان‌رشته‌ای شدن. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4(1)، 24-1. doi: 10.7508/isih.2012.13.001

منوچهری، عباس؛ و علوی‌پور، سیدمحسن (1392). چارچوب نظری در مطالعه میان‌رشته‌ای؛ مطالعه موردی: کاربرد نظری اندیشه سیاسی در مطالعه سینما. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 5(3)، 75-53.doi: 10.7508/isih.2014.19.004

نظری، سارا؛ و نظری، محمود (1390). توانش بین‌فرهنگی در آموزش‌ زبان‌های خارجی، چالش یا ضرورت؟. فصلنامه پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌‌های خارجی، 1(2)، 109-95.

یمنی‌دوزی سرخابی، محمد (1388). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی، حوزه‌ای میان‌رشته‌ای. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 1(2)، 24-1. doi: 10.7508/isih.2009.02.001

Andruchow, E., & Recht, L. A. (2008). Geometry of unitaries in a finite Algebra: Variation formulas and convexity. International Journal of Mathematics, 19(10), 1223-1246. doi: 10.1142/s0129167x08005102

Bandyopandhyay, A.K. (2001). Compactness of titles, DCT and other related attributes of references in different disciplines. International Conference of Scientometrics and Informetrics, Sydney, Australia, 16-20: 823-825.

Braun, T., & Schubert, A. (2003). A quantitative view on the coming of age of interdisciplinarity in the sciences 1980-1999. Scientometrics, 58(1), 183-189. doi: 10.1023/a:1025439910278

Brewer, G. D. (1999). The challenges of interdisciplinarity. Policy Sciences, 32(4), 327-337. doi: 10.1023/a:1004706019826

Buxton, A. B., & Meadows, A. J. (1977). The variation in the information content of titles of research papers with time and discipline. Journal of Documentation, 33(1), 46-52. doi: 10.1108/eb026633

Cianflone, E. (2010). Scientific titles in veterinary medicine research papers. English for Specific Purposes Worlds, 9(30), 1-8.

Coates, R. A. (2006). Properhood. Language, 82(2), 356-382. doi: 10.1353/lan.2006.0084

Cook, L. M. (1996). Habitat, isolation and the evolution of Madeiran Iandsnails. Biological Journal of the Linnean Society, 59(4), 457-470. doi: 10.1111/j.10958312.1996.tb01477.x

Feyerabend, P. (1975). Against method. London: Verso.

Gesuato, S. (2008). Encoding of information in titles: Academic practices across four genres in linguistics. In C. Taylor (Ed.), The Role of E-Corpora in Translation and Language Learning (pp. 127-157).

Hammersely, M. (1990). What's wrong with ethnography? The myth of theoretical description. Journal of Sociology, 24(4), 597-615.

Hartely, J. (2007). Colonic titles!. The Write Stuff, 16(4), 147-149.

Haslam, N., Ban, L., Kaufmann, L., Loughnan, S., Peters, K., Whelan, J., & Wilson, S. (2008). What makes an article influential? Predicting impact in social and personality psychology. Scientometrics, 76(1), 169-185. doi: 10.1007/s11192-007-1892-8

Jacques, T. S., & Sebire, N. J. (2010). The impact of article titles on citation hits: An analysis of general and specialist medical journals. JRSM Short Reports, 1(1), 1-5. doi: 10.1258/shorts.2009.10002

Jaime Sisó, M. (2009). Titles of headline? Anticipating conclusions in biomedical research article titles as a persuasive journalistic strategy to attract busy readers. Miscelánea: A Journal of English and American Studies, 39, 29-54.

Jalilifar, A. (2010). Writing titles in applied linguistics: A comparative study of theses and research articles. Taiwan International ESP Journal, 2(1), 29-54.

Jamali, H. R., & Nikzad, M. (2011). Article title type and its relation with the number of downloads and citations. Scientometrics, 88(2), 653-661.  doi: 10.1007/s11192-011-0412-z

Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolution. Chicago: University of Chicago Press.

Méndez, D. I., Ángeles Alcaraz, M., & Salager-Meyer, F. (2013). Titles in English-medium astrophysics research articles. Scientometrics, 98(3), 2331-2351. doi: 10.1007/s11192-013-1174-6

Micic, S. (2007). Titles of research articles: Serbian experience. The Write Stuff, 16(4), 153-155.

 Moran, J. (2002). Interdisciplinarity. Routledge.

Nunberg, G., Sag, I. A., & Wasow, T. (1994). Idioms. Language, 70(3), 491-538. doi: 10.1353/lan.1994.0007

Polanyi, M. (1962). Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

Porter, A. L., & Rafols, I. (2009). Is science becoming more interdisciplinary? Measuring and mapping Six research fields over time. Scientometrics, 81(3), 719-745. doi: 10.1007/s11192-008-2197-2

Salager-Meyer, F., & Alcaraz Ariza, M. A. (2013). Medical case reports and titleology: A diachronic perspective (1840-2009). Revista de Lenguas Para Fines Especificos, 19, 397-413.

Shara, M. M., Bergeron, L. E., Gilliland, R. L., Saha, A., & Petro, L. (1996). Cataclysmic and close binaries in star clusters. IV. The Unexpectedly Low Number of Erupting Dwarf Novae Detected by the Hubble Space Telescopein the Core of 47 Tucanae. The Astrophysical Journal, 471(2), 804-815. doi: 10.1086/178008

Snow, C. P. (1959/1998). The Two cultures and a second look: An expanded version of the two cultures and the scientific revolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Tauber, A. I. (2009). Science and the quest for meaning. Baylor University Press.

Yitzhaki, M. (1994). Relation of title length of journal articles to number of authors. Scientometrics, 30(1), 321-332. doi: 10.1007/bf02017231