آ

 • آفاق‌پور، آتوسا [1] پژوهشگر ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

 • آقایاری هیر، توکل [1] دانشیار جمعیت‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • آقاحسینی، علیرضا [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 • آقازاده، احمد [1] استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

 • آبسالان، صادق [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

 • آذر، عادل [1] دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 • آرایش، محمد باقر [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

 • آراسته، حمیدرضا [1] دانشگاه تربیت معلم

 • آراسته، حمیدرضا [1] دانشیار مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

 • آراسته، حمیدرضا [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

 • آزادبخت، فرید [1] دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

ج

 • جواهری‌پور، مهرداد [1] استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ‌تهران، ‌ایران.

 • جلیل‌وند، محمد رضا [1] دانشجوی دکترای آینده پژوهی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران.

 • جلیلی کهنه‌شهری، خسرو [1] عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستار، آستارا، ایران.

 • جلیلی صدراباد، سمیه [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • جلیلوند، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

 • جلیلوند، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 • جلایی پور، حمیدرضا [1] دانشیار رشته جامعه‌شناسی، ‌گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران.

 • جلالیان، حمید [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 • جمالی، حسین [1] دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی (بازنشسته) دانشگاه مازندران

 • جمعه‌پور، محمود [1] استاد گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • جاودانی، حمید [1] استادیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 • جاودانی، حمید [1] مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزى آموزش عالى

 • جعفری، قاسم [1] دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تهران، ایران

 • جعفری مقدم، محسن [1] دانشجوی دکترای خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 • جعفری ثانی، حسین [1] دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چ

 • چشمه سهرابی، مظفر [1] دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ح

خ

د

 • دین‌پرست، فائز [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 • دیبا واجاری، طلعت [1] دانشجوی دکتری آموزش عالی،‌دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • دهمرده، مهدی [1] استادیار آموزش زبان و عضو هیئت‌علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • دهشیری، محمد رضا [1] استادیار علوم سیاسى دانشکده روابط بین‌الملل

 • دهشیری، محمد رضا [1] استادیار علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

 • داوری، حسین [1] استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه دامغان

 • دانایی فرد، حسن [1] استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • دانایی فرد، حسن [1] دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 • دانایی‌فرد، حسن [1] استاد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 • دانشور، فائزه [1] دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • دادمهر، هادی [1] عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه زابل

 • داداش پور، هاشم [1] دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 • داداش پور، هاشم [1] دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای،گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • داداش پور، هاشم [1] دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • داداش‌پور، هاشم [1] دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • داریوش، بابک [1] دانشجوی دکتری معماری منظر، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی، تهران، ایران

 • درودی، مسعود [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) و عضو جهاد دانشگاهی مشهد

 • درخشه، جلال [1] استاد علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق (ع)

 • درخشان، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

 • درزی، قاسم [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

 • درزی، قاسم [1] استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید بهشتی

 • درزی، قاسم [1] عضو هیئت علمی/دانشگاه شهید بهشتی

 • درزی، قاسم [1] استادیار علوم قرآن و حدیث، پژوهشکده اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • دستگیر، محسن [1] استاد حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

 • دشتی، علی [1] استادیار حقوق، دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

ذ

ر

ز

 • زینی‌وند، تورج [1] استادیار دانشگاه رازی

 • زوارقی، رسول [1] دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.

 • زوارقی، رسول [1] دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، استان آذربایجان شرقی

 • زندی، بهمن [1] استاد زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 • زندی، بهمن [1] استاد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

 • زندی، بهمن [1] دانشیار دانشگاه پیام نور

 • زندی، بهمن [1] دانشیار زبانشناسی دانشگاه پیام نور.

 • زندوانیان نایینی، احمد [1] گروه علوم تربیتى و روانشناسى دانشگاه یزد، ایران.

 • زاهدی، کیوان [1] استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • زاهدی، محمدصادق [1] استادیار فسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

 • زارع، سید حمید [1] دانشجوی دکتری مهندس مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • زارع مهرجردی، مسعود [1] کارشناس ارشد ارتباطات فرهنگی، دانشگاه سوره.

 • زارعی دهباغی، افسانه [1] دکترای فلسفه تعلیم‌و‌تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 • زرمهر، فاطمه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 • زردار، زرین [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

س

ش

 • شفیعی، حسین [1] دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحــد خوراسگــان، اصفهان، ایران

 • شفیعی، شهرام [1] استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

 • شیرین، علی [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • شیروانی ناغانی، مسلم [1] دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

 • شهیدی نسب، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)،‌ تهران، ایران.

 • شهامت، فاطمه [1] استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

 • شهامت، نادر [1] استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

 • شهدادی، علی [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه هرمزگان

 • شمس، عبدالحمید [1] دانشیار حقوق اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهران، ایران.

 • شمسی، لقمان [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

 • شمسی، سیده زهرا [1] کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

 • شاکری، سید رضا [1] استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 • شاه آبادی، محمدمهدی [1] فارغ‌التحصیل دکتری رشته خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • شاه جعفری، طاهره [1] دانشجوی دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 • شبیری، سیدمحمد شبیری [1] دانشیار گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

 • شجاعی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

 • شریف زاده، محمد جواد [1] دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • شریعت پناهی، سیدپیمان [1] استادیار آینده پژوهی، دانشگاه تهران

 • شعبانی، احمد [1] استادیار دانشگاه امام صادق (ع)، تهران،‌ ایران.

 • شعبانی ورکی، بختیار [1] استاد فلسفه تعلیم و تربیت گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

 • شصتی، شیما [1] دانشجوی دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران.

 • شصتی، شیما [1] دانشجوی دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

ص

ض

ط

ع

غ

 • غفاری، مسعود [1] استادیار علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 • غفاری، مسعود [1] استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • غفاری، غلامرضا [1] دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ایران

 • غیاثی، سعید [1] استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 • غیاثیان، مریم سادات [1] دانشیار، زبان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

 • غلامی، فرزاد [1] دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • غلامی، جواد [1] استادیار دانشگاه ارومیه، تهران، ایران.

ف

ق

 • قلی پور، آرین [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • قهرمانی، محمد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • قهرمانی، محمد [1] دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • قانعی راد، محمد امین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

 • قائمی اصل، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

 • قائدی، یحیی [1] استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 • قائدی، یحیی [1] دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، گروه فلسفه تعلیم‌و‌تربیت. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 • قادری، جعفر [1] استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

 • قاراخانی، معصومه [1] پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

 • قاسمی، حاکم [1] دانشیار علوم سیاسی، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

 • قاسمی، علی‌اصغر [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

 • قاسمی زاده، فیروزه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

 • قاسمی سیچانی، مریم [1] استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگان

 • قبادی، علیرضا [1] استادیار و‎ ‎عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 • قرونه، داود [1] پژوهشگر مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران

 • قراملکی، احد فرامرز [1] استاد دانشگاه تهران

 • قربانی، حمیدرضا [1] استادیار باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

ک

 • کیذوری، امیرحسین [1] دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مشهد، ایران.

 • کوتلاکی، سوفیا [1] استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه علوم قرآن و حدیث، تهران، ایران.

 • کوشکی، فاطمه [1] فرهنگی

 • کلانتری، مهرداد [1] دانشیار روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.

 • کاویانی، حسن [1] دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان. ایران

 • کاظمی، معصومه [1] دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • کاظمی، معصومه [1] دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران، ایران.

 • کاظمی، عباس [1] استادیار مطالعات فرهنگی، گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 • کاظمیان، غلامرضا [1] استادیار مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

 • کبیری، محمد جعفر [1] اقتصاد

 • کبیری، مسعود [1] کارشناس ارشد پژوهشی گروه مطالعات بین المللی تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

 • کرمی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کرمانی، مهدی [1] استادیار جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • کسنوی، شادی [1] کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • کشاورزی، محمد [1] دانشجوی دکتری الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه عدالت.

گ

 • گلیج، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 • گلتاجی، مرضیه [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، ایران.

 • گنجی، محمد [1] دانشگاه کاشان

 • گرگی، جواد [1] کارشناس مطالعات حقوقی، دانشکده حقوق،‌ دانشگاه کنگاور، تهران، ایران

 • گرگی، عباس [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

 • گرگی، عباس [1] دانش‌آموخته دکترای جامعه‌شناسی، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهران، ایران

 • گرانسایه، ریحانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مطالعات ترجمه، دانشگاه فردوسی مشهد

ل

م

ن

و

ه

 • هژبری، کاظم [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

 • هنری، حبیب [1] استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

 • هنرور، حسین [1] استادیار جامعه‌شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

 • هادی، محمدحسین [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • هادیانی، زهره [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان، زاهدان، ایران.

 • هاشمی، سید مناف [1] دکتری برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران مدرس دانشگاه آزاد واحد شهر ری

ی

 • یوسفی، علی [1] استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • یمنی، محمد [1] استاد گروه آموزش عالی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

 • یمنی، محمد [1] استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 • یمنی دوزی سرخابی، محمد [1] ولنجک

 • یادگاری، آمنه [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • یاسینی، علی [1] استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام. ایران.

 • یزدانی مروی لنگری، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

 • یعقوب‌نژاد، محمدهادی [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، تهران، ایران.