فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی (ISIH) - اهداف و چشم انداز