مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی (ISIH) - فرایند پذیرش مقالات