آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3283
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 174
تعداد عدم پذیرش 2795
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2790

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 44
تعداد مشاهده مقاله 38793
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29087
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 803 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 54 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 520 روز
متوسط زمان داوری 11444 روز
متوسط زمان پذیرش 349 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 1080 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1081 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 177 روز
درصد پذیرش 5 %