آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2654
تعداد پذیرش 123
تعداد پذیرش بدون داوری 42
تعداد عدم پذیرش 2300
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2048

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 281
تعداد مشاهده مقاله 1813213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1203111
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 75 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 53 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
زمان داوری 8 روز
زمان پذیرش 328 روز
زمان پذیرش بدون داوری 266 روز
زمان عدم پذیرش 84 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 77 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 5.42 %