آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 711
تعداد پذیرش 43
تعداد پذیرش بدون داوری 43
تعداد عدم پذیرش 551
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 550

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 55
تعداد مشاهده مقاله 44957
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35283
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 14314 روز
متوسط زمان پذیرش 282 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 108 روز
درصد پذیرش 6 %