نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران (نویسنده مسئول)‏

2 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرگان، گرگان، ایران

10.22035/isih.2020.3939.4047

چکیده

یکی از معضلات در کشور ما در زمان شیوع یک بیماری، هزینه‌های سنگین سلامتی به‌خصوص در خانوارهای با دهک پایین است. در دوره‌ای که بر روی کاهش ارتباطات و فاصلهٔ فیزیکی تأکید شده است، مشکل به‌کارگیری نیروی انسانی بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. با شیوع کووید19، افزایش بیکاری در جامعه از یک‌سو و افزایش هزینه‌های زندگی از سوی دیگر موجب می‌شود که دهک‌های پایین با مشکلات و تنگناهای معیشتی روبه‌رو شوند. هدف این مقاله بررسی هزینه سلامت اقتصادی در بیماران مبتلا به ویروس کووید19‏ است. مطالعهٔ حاضر مقطعی است و نمونهٔ آماری 400 بیمار از میان کلیهٔ بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و به‌منظور تحلیل داده‌ها و انجام آزمون آمار x2 و از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ‏ یافته‌ها نشان داد که از میان 12 متغیر بررسی‌شده، 7 متغیر ارتباط معناداری با ‏هزینه‌های سنگین ‏سلامت و پرداخت از جیب نشان دادند. این هفت متغیر عبارت‌اند‌از: ‏جنسیت سرپرست‌خانوار، سکونت در شهر، بیماری سایر ‏اعضای خانوار، مالکیت مسکن، ‏سطح درآمد، پوشش بیمه‌ای مکمل و تعداد اعضای خانوار. به‌نظر‌می‌رسد عدم توجه دقیق مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب سلامت، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها‌ی اپیدمیولوژی بیماری کووید19، از مهمترین علل ناکارآمدی نظام خدمات سلامت کشور در حمایت از بیماران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

شهرکی، مهدی؛ و قادری، سیمین (1398). تأثیر عوامل اقتصادی‌ـ‌اجتماعی بر مخارج سلامت خانوار. فصلنامه پیراپزشکی علوم پزشکی تهران، 13(2)، 171-160.

عامری، حسن؛ جعفری، علی؛ و پناهی، محمد (1390). تعیین میزان هزینه‌های بهداشتی فاجعه‌بار و عوامل مؤثر بر آن در خانوارهای استان یزد. فصلنامه مدیریت بهداشت، 16(52)، 60-51.

قیاسی، اکبر؛ باقی، احمد؛ رضاپور، عزیز؛ و علی‌پور، وحید (1394). بیمه سلامت. مخارج دارویی و تأثیر آن بر هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت. فصلنامه مدیریت سلامت، (62)18، 74-64.

نعماتی، یحیوی؛ و دیزج، جعفر (1398). رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه‌های کمرشکن. فصلنامه بیمه سلامت، 2(4)، 227-216.

ویتر، سوفی (1386). اقتصاد بهداشت برای کشورهای درحال‌توسعه (مترجم: پوررضا ابوالقاسمی). تهران: مؤسسه عالی آموزش‌و‌پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی.

Arsenijevic, J., Pavlova, M., & Groot, W (2013). Measuring the catastrophic and impoverishing effect of household health care spending in Serbia. Social Science & Medicine, 78(0), 17-25.

Chuma, J., & Maina, T. (2012). Catastrophic health care spending and impoverishment in Kenya. BMC Health Services Research. 12(1), 46-65.

Daneshkohan, A., Karami, M., Najafi, F., & Matin, B. (2011). Household catastrophic health expenditure.Iranian journal of public health, 40(1), 94-99.

Ekman, B. (2007). Catastrophic health payments and health insurance. Some counterintuitive evidence from one low income country. Journal of Health Policy, 83(2), 304-313.

Filmer, D., Hammer, J., & Pritchett, L. (2002). Weak links in chain apriscription for health policy in poor countries. World Bank Resobserver, 17(1), 47-66.

Fischhoff, B. (2020). Speaking of psychology: Coronavirus Anxiety. In: https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety.

Folland, S., Goodman, A., & Stano, M. (2004). The economics of health and health care. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Galarraga, O., Sosa-Rubi, S., & Salinas, A. (2010). The impact of universal health insurance on catastrophic and Out-Of-Pocket health expenditures in Mexico: A model with an endogeneous treatment variable. Health Econometrics and Data Group Working Paper, 9(1), 8-12.

Health, Ismo (2009). Health financing of Islamic republic of Iran in fifth economic. social and cultural development plan.

Johnson, CP., & Myers, SM. (2007). Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. Pediatrics, (12)1, 183-215.

Kim, Y., & Yang, B. (2011). Relationship between catastrophic health expenditures and household incomes and expenditure patterns in South Korea. Health Policy, 100(2), 239-46.

Leigh, J., & Du., J. (2020). Brief report: Forecasting the economic burden of autism in 2015 and 2020in the United States. J Autism Dev Disord 2015, 45(15), 4135-9.

Li, Y., Wu, Q., Liu, C., Kang, Z., Xie, X., & Yin, H. (2014). Catastrophic health expenditure and rural household impoverishment in china: what role does the new cooperative health insurance scheme play? PLoS one, 8(4), 93-99.

Limwattananon, S., Tangcharoensathien, V., & Prakongsai, P. (2007). Catastrophic and poverty impacts of health payments: results from national household surveys in Thailand. Bulletin of the World Health Organization, 85(8), 600-606.

Nekoei, M., Banshi, M., Akbari, M., Amiresmaili, M., & Ganjavi, S. (2014). Iranian Household Financial Protection against Catastrophic Health Care Expenditures. Iranian Journal of Public Health, 41(9), 62-70.

O’Donell, O., Vandoorsalaer, E., Wagstaff, A., & Lindelow, M. (2008). Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: AGuide to teachniques and their Implementation. Washington, DC. The World Bank Institute, 1(1), 1-25.

Onoka, C., Onwujekwe, O., Hanson, K., & Uzochukwu, BS. (2010). Examining catastrophic health expenditures at variable thresholds using household consumption expenditure diaries. Tropical Medicine & International Health, 16(10), 34-41.

Somkotra, T., & Lagrada, LP. (2006). Payments for health care and its effect on catastrophe and impoverishment: experience from the transition to Universal Coverage in Thailand. Social Science & Medicine, 67(12), 27-35.

Su, T., Kovyate, B., & Flessa, S. (2008).Catastrophic household’s expenditure for health care in low income societyia study from Nouna District Burkina Faso. Bulletin of World Health Organization, 84(1), 21-27.

Wagstaff, A., & Vavdoorslaer, E. (2003). Catastrophic and impoverishment in paying for health care: With applications to Vietnam 1993–1998. Equity in Health Care, 12(11), 21-34. doi: 10.1002/hec.776

World Bank (2001). World development report 2000/2001: Attacking poverty. World Development Report. New York: Oxford University Press.

Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention external icon. JAMA. Published online: February 24. doi:10.1001/jama.2020.2648.

Xu, K., Evans, D., Carrin, G., Aguilar-Rivera, AM., Musgrove, P., & Evans, T. (2007). Protecting households from catastrophic health spending. Health Affairs, 26(4), 972-983.

Xu, K., Evans, D., Kawabata, K., Zeramdini, R., Klavus, J., & Murray, CJL. (2003). Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis. The Lancet. 362(9378): 111-7.

Yardim, MS., Cilingiroglu, N., & Yardim, N. (2010). Catastrophic health expenditure and impoverishment in Turkey. Health Policy, 94(1), 26-33.