نگرشی انتقادی بر مطالعات پسااستعماری و رویکردهای آن

سید صدرالدین موسوی؛ مسعود درودی

دوره 5، شماره 1 ، بهمن 1391، ، صفحه 39-74

https://doi.org/10.7508/isih.2014.17.003

چکیده
  مطالعات پسا‌استعماری از حوزه‌های مطالعاتی جدید دربارة مسائل کشورهای غیرغربی و فرهنگ آنهاست و در چارچوب مطالعات فرهنگی جای می‌گیرد. این نگرش انتقادی در تعریفی اجمالی به مجموعه‌ای از رهیافت‌های نظری اشاره دارد که با تاکید بر پیامدهای استعمارگرایی به تحلیل گفتمان استعماری می‌پردازد. این مطالعات بر استعمار به مثابه امری غیرفیزیکی ...  بیشتر