نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ، گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان، یزد، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

دانشگاه فرهنگیان با اتکا به پیشینهٔ صد سال مراکز تربیت‌معلم، در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد که هدف آن تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش جهت ارائهٔ شهروند نمونه به جامعه و پرورش شهروندان ایران است. این مقاله مطالعه‌ای از نوع همبستگی و رابطه‌ای بوده که جامعهٔ آن را کلیهٔ دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد تشکیل می‌دهد. از بین این دانشجویان 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد نیمی از جامعهٔ آماری 20ساله بوده و تنها 16درصد آنها متأهل بودند. همچنین میانگین نمرات شاخص‌های ارزش‌های دینی(61.6)، گرایش به هدف(67.5 ) و رفتارشهروندی سازمانی(82.5) بود. همچنین بین ارزش‌های دینی در کار و گرایش به هدف در کار با رفتار شهروندی سازمانی رابطهٔ مثبت وجود دارد. به‌علاوه، این دو متغیر درمجموع 54درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی دانشجو و معلمان دانشگاه فرهنگیان را تبیین کردند. در همین رابطه به‌نظر می‌رسد شهروندان آینده نیازمند آموزش متغیرهای هدفمندی و معنویت در محیط کار و اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسلامی، سیدحسن (1386). رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه تدبیر، 187، 59-56.

آذربایجانی، مسعود (1382). مقیاس سنجش دین‌داری، تهیه و ساخت آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام. قم:پژوهشگاه نوآوری­های آموزشی.

بهرامی‌احسان، هادی؛ رضاپور میرصالح، یاسر (1389). رابطه سبک‌های مقابله‌ای، جهت‌گیری مذهبی و ابعاد شخصیّت با سلامت روان مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 10(3)، 285-245.

بیک زاد، جعفر؛ یزدانی، سهراب؛ حمدالهی، مریم(1390). معنویت محیط کاری و تاثیر آن بر مولفه های رفتار شهروند سازمانی مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش نواحی 5 گانه شهر تبریز. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،3(1)، 61-90

جمالی، اختر؛ تقی‌پور‌ظهیر، علی؛ و صالحی، مسلم (1388). رابطهٔ بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی اعضاء هیئت‌علمی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به‌منظور ارائه مدل مناسب. رهبری و مدیریت آموزشی،3(2)، 106-87.

حبیب‌وند، علی‌مراد (1387). روانشناسی و دین: رابطه جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی. روانشناسی و دین، 1(3)، 79-107.

رحمان سرشت، حسین (1393). تئوری‌های سازمان، از تجددگرایی تا پساتجدد گرایی. تهران: دوران.

شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۷۰۴ مورخ ۶/۱۰/۹۰)، برگرفته از https://pzst.cfu.ac.ir/file/20/attach2018074203103136315271.pdf

عترت دوست، محمد (1389). درآمدی بر معنویت شناسی سازمانی و کارکردهای آن در نیروی انتظامی. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(32)، 104-85.  

عظیم‌زاده، سیدمرتضی، خبیری، محمد؛ و اسدی، حسن (1388). تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی. مدیریت ورزشی، 2(4)، 42-27.

مهداد، علی (1384). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی (چاپ چهارم). اصفهان: جنگل.

وحدانی،محسن؛ محرم‌زاده، مهرداد؛ سیدعامری، میرحسن(1391). ارتباط بین ابعاد شخصیّت (مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی در معلّمان مدارس استثنایی استان خراسان شمالی. تعلیم و تربیت استثنایی، 113، 14-5.

Duffy, R. D., & Lent, R. W. (2008). Relation of religious support to career decision self-efficacy in college students. Journal of Career Assessment, 16(3), 360-369. doi: 10.1177/1069072708317382

Duffy, R.D., & Raque-Bogdan, T. L. (2010). The motivation to serve others: exploring relations to career development. Career Assessment, 18(3), 250-265.  doi: 10.1177/1069072710364791

Geh, E., & Tan, Y.W.G. (2009). Spirituality at work inachanging world: managerial and research implications. Journalof Management,Spirituality and Religion, 6(4), 287-300. doi:  10.1080/14766080903290093

Houghton, J.D., Neck, C.P., & Krishnakumar, S. (2016) The what, why, and how of spirituality in the workplace revisited: a 14-year update and extension. Management, Spirituality & Religion, 13(3), 177-205. doi: 10.1080/14766086.2016.1185292

Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Organizational Change Management, 16(4), 426-447.  doi: 10.1108/09534810310484172