دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی در میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان)

نوع مقاله: مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 پردیس شهیدان پاکنژاد یزد

10.22035/isih.2020.3498.3704

چکیده

دانشگاهی متکی به پیشینة صد سال مراکز تربیت‌معلم در سال ۱۳۹۰ با عنوان «دانشگاه فرهنگیان» تاسیس شد که هدف آن تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش جهت ارائه شهروند نمونه به جامعه و پرورش شهروندان ایران است. این پژوهش از جمله مطالعات همبستگی و رابطه ای بوده که جامعة آن را کلیة دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد تشکیل داده که از بین آنها 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد نیمی از جامعه آماری 20 ساله و تنها 16 درصد آنها متاهل بودند، همچنین میانگین نمرات شاخصهای ارزشهای دینی(61.6)، گرایش به هدف(67.5 ) و رفتارشهروندی سازمانی(82.5)بوده همچنین بین ارزش‌های دینی در کار و گرایش به هدف در کار با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. ضمنا این دو متغیر متغیر مجموعا 54 درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان را تبیین کردند. در همین رابطه به نظر می رسد جهت دارا بودن شهروندان آینده نیازمند آموزش متغیرهای هدفمندی و معنویت در محیط کار و اجتماعی هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات