دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 1-135 
4. رویکرد فرارشته‏ ای ادگار مورن و مبانی فلسفی اندیشه وی

صفحه 65-86

10.7508/isih.2012.14.004

علیرضا محمودنیا؛ پروانه نجاریان؛ سعید ضرغامی؛ محمد یمنی