دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهار 1392، صفحه 1-134 
4. جریان‌شناسی سیاسی به مثابه روش

صفحه 61-90

10.7508/isih.2014.18.004

محمد باقر خرمشاد؛ سید ابراهیم سرپرست سادات