دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، زمستان 1395 
7. درآمدی بر الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت پژوهی

صفحه 147-166

10.22035/isih.2017.247

رضا اکبری؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ محسن حبیبی