سینما
زن جدید به‌مثابۀ امر مدرن شهری در سینمای موج نوی پیشاانقلاب: مورد مطالعه، فیلم‌های آقای هالو (1349) و بلوچ (1351)

جواد نعمت‌اللهی؛ علیرضا صیاد

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 125-150

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4610.4557

چکیده
  زن جدید ایرانی با آزادی‌های نسبی به‌خصوص در زمینۀ فعالیت‌های اجتماعی، در دورۀ پهلوی و در نتیجۀ فرایند مدرنیزاسیون، در سطح کلان‌شهرها ظاهر شد. اما این آزادی به مذاق مردان ایرانی، حتی قشر روشنفکر آنان خوش نیامد. برای مثال، سینمای موج نو به‌عنوان شکل روشنفکرانۀ سینمای ایران در آن زمان، کهنگاهی انتقادی نسبت به فرایند مدرنیزاسیون ...  بیشتر