پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از سال 1384 در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مجری طرح تدوین رشته های بین رشته ای با هدف ارتقای وضعیت علوم انسانی تعییین شد که ماحصل آن ایجاد دبیرخانه طرح های میان رشته ای و تدوین بیش از200 رشته بین رشته ای است. بنا به اهمیت این موضوع، در این گزارش، ضرورت، اهداف و نتایج اجرای طرح تدوین رشته های میان رشته ای و اقدامات انجام شده در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، موضوع کاربردی کردن علوم انسانی و آشتی دادن این حوزه از علم برای پاسخگویی به نیازهای ملموس جامعه در رشته های علوم انسانی یکی از مهم ترین ضرورت های تدوین و راه اندازی رشته های بین رشته ای محسوب می شود.

طی دو سال نخست فهرست و سرفصل های برخی از رشته ها از سال 1384 تا 1386 به تدریج مشخص گردید. سپس رشته های طراحی شده، برای نظارت دقیق تر و رفع ایرادات احتمالی، از سوی ارزیابان متخصص هر کدام از رشته ها بر اساس فرم نظارت بر طرح های بین رشته ای، مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت و برای تصویب نهایی به شورای گسترش آموزش عالی کشور ارسال گردید.

انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات میان رشته ای از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه ترویج و غنای علمی تدوین رشته های بین رشته ای محسوب می شود. در این فصلنامه مقالات علمی - تخصصی از سوی پژوهشگران و متخصصان بین رشته ای منتشر می شود.

این فصلنامه به شماره 1452/11/3 مورخ 3/9/1388 مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و دارای رتبه علمی ـ پژوهشی است.

با توجه به اینکه تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد. (CC- By 4.0)

هزینه انتشار مقاله 300000 تومان می باشد. 

فصلنامه در پایگاه‌های زیر نمایه شده است: