پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از سال 1384 در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مجری طرح تدوین رشتههای بینرشتهای با هدف ارتقای وضعیت علوم انسانی تعییین شد که ماحصل آن ایجاد دبیرخانه طرح های میانرشتهای و تدوین بیش از200 رشته بین رشته ای است. بنا به اهمیت این موضوع، در این گزارش، ضرورت، اهداف و نتایج اجرای طرح تدوین رشته های میان رشته ای و اقدامات انجام شده در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.  انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات میانرشتهای که در حال حاضر بیست و پنجمین شماره آن منتشر شده است، از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه ترویج و غنای علمی تدوین رشتههای بین رشته ای محسوب می شود. در این فصلنامه مقالات علمی - پژوهشی از سوی پژوهشگران و متخصصان بین رشته ای منتشر میشود.

 

نظر به ارتقای کیفی فصلنامه، از پژوهشگران و اساتید دعوت میشود مقالات خود را با رعایت ضوابط و شیوهنامه فصلنامه مطالعات میانرشتهای، از طریق همین سامانه ارسال نمایند.

 

اهداف فصلنامه

 فصلنامه میانرشتهای در علومانسانی، آمادگی انتشار پژوهشهایی را دارد که به این موضوعات و مسائل بپردازد:

الف) ابعاد نظری: چیستی میانرشتگی و میانرشتهایهای موجود؛ الزامات و استلزامات میانرشتهشدن؛ تاریخچه میانرشتهای در جهان؛ تجربههای میانرشتگی در دانشگاههای ایران و جهان (بهویژه با عطف توجه به جهان اسلام و کشورهای در حال توسعه)؛ ویژگیهای بومی میانرشتگی (به ویژه در ارتباط با حلالمسائلی بودن آنها)؛ روش در میانرشتگی؛ نظریههای میانرشتگی؛ آسیبشناسی میانرشتگی و میانرشتگیها؛ تناظر میانرشتهها در آموزش و پژوهش؛ تجربههای ایرانی میانرشتهای (جدید و قدیم)؛ بررسی تخصصی آرا و اندیشههای میانرشتگران؛ 

ب) میانرشتهای در عمل: پیامدهای میانرشتهای برای حوزهها و نهادهای مختلف: آموزش، دین، خانواده، سیاست، هنر و...)؛ فرهنگ (کنونی)، جامعه و میانرشتهای؛ میانرشتهای خارج از حوزههای آکادمیک؛ امکان ارائه تقسیمبندی علوم و معارف بر اساس مسائل و موضوعات میانرشتهای؛ دینی یا سکولار بودن میانرشتهای؛ میانرشتهای و تحول در علوم (به ویژه علوم انسانی)؛ میانرشتهای و مسئله جنگ؛ میانرشتهای و مفاهیم مدرن (مسئولیت، تساهل، آزادی، برابری و ...)

ج) بعد حلالمسائلی میان رشتهای: موضوعات بحران آب، IT، تأمین اجتماعی، مدیریت پسماند، فقر، سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه، بوروکراسی و مراجع قانونگذاری، آینده دانشگاه و آموزش عالی، وضعیت تحریم و پساتحریم، طرح رتبهبندی معلمان، معضلات و حواشی ورزش ملی، تقلب علمی.

این موضوعات میتواند در قالب چالشها و مسائل دولت (در وزارتخانههای مختلف) یا دغدغههای حوزه عمومی باشد.

 

 ضوابط ارسال مقاله

1. در راستای اولویتهای پژوهشی فصلنامه باشد؛

2. ویژگیهای مقاله پژوهشی را دارا باشد؛

3. میانرشتگی مقاله هم در چکیده و هم در متن مقاله به خوبی تبیین و توضیح داده شود؛

4. نویسندگان شامل تحصیلکردگان و متخصصان در رشتههای مورد بحث باشد؛ به نحوی که گرایش و رویکرد میانرشتهای نه تنها در موضوع بلکه در سرشناسه نویسندگان نیز مشهود باشد؛

5. دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و اطلاعات کتابشناختی معتبر باشند و  به سبک APA نگارش شود؛

6. قبلاً در نشریههای داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند؛

7. دریافت مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق سایت میباشد؛

8. مقالههای ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیا‎‎ت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آن ها منوط به تائید هیات تحریریه است؛

9. مسئولیت مطالب، نظریات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف یا مؤلفان است.