فرایند داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم گیری در فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

فرایند داوری تخصصی در فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی یک سازوکار کنترل کیفیت است. فرایندی که در آن متخصصان در حوزه پژوهش مربوطه، آثار را به لحاظ علمی بررسی می کنند و هدف آن است که از کیفیت بالای مقاله اطمینان حاصل شود. با این حال، پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر عهده داوران تخصصی نیست. تصمیم نهایی درخصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه صورت می گیرد که براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله می باشد و در رأس این تصمیم گیری نیز سردبیر قرار دارد.

 

 بررسی اولیه (یک الی دو هفته)

بعد از بارگزاری مقاله توسط نویسنده، مقاله به طور اجمالی بررسی می شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می شوند و تنها مقاله هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می شوند:

1. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

2. سیر میان رشتگی داشته باشد و میان رشتگی در چکیده و در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.

3. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

4. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.

 

 داوری تخصصی مقاله (سه الی پنج ماه ماه)
 

مقاله هایی که مرحله بررسی اولیه را گذراندند و تشخیص داده شد که برای داوری ارسال شود به دو داور با حفظ محرمانگی و بدون نام ارسال می شود. نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر 4 داور نیز ارسال شود. در این صورت ممکن است فرایند داوری بیش از دو ماه به طول انجامد.

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش های انجام شده توسط نویسنده بررسی می­کنند.

 

 تصمیم گیری نهایی
 

1. مقاله بدون هیچ تغییری پذیرش و به همان صورت چاپ می­شود (پذیرش).

2. با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می­شود (پذیرش).

3. با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگزاری می کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می شود. (پذیرش مشروط)

4. رد شدن مقاله. دفتر فصلنامه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی کند چون به این نتیجه می رسد که مقاله، حتی بعد از تغییرات عمده توسط نویسنده، استانداردهای لازم برای چاپ را به دست نخواهد آورد.

درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط داور و سپس هیئت تحریریه بررسی می شود و در صورت کسب امتیاز نشر و تأیید هیئت تحریریه وارد فرایند نشر خواهد شد. 

فرایند داوری و تصمیم گیری در فصلنامه مطالعات میان رشته ای ر علوم انسانی