برنامه هفته توسعه در ایران
ضرورت توجه به گردشگری جهت تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه

مهدی کمالی؛ حمید آسایش؛ یحیی آریان مهر

دوره 15، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4491.4464

چکیده
  رشد و توسعۀ اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می‌کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می‌سازد. بنابراین در برنامۀ هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه‌های قبلی می‌بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش‌هایی که دارای مزیت‌هایی مانند گردشگری هستند، توجه ...  بیشتر