ساخت اجتماعی معلولیت: پژوهشی با رویکردی برساخت‌گرایانه اجتماعی؛ مطالعه موردی شهرستان رشت

فاروق امین مظفری؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ اکرم بخشی خیلگاوانی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 121-142

https://doi.org/10.7508/isih.2011.1011.007

چکیده
  معلولیت پدیده‌ای اجتماعی است که در علم پزشکی با ناتوانی جسمانی تعبیر می‌شود. این واقعیت اجتماعی در هر جامعه‌ای وجود دارد و به اقتضای شرایط جامعه و افکار افراد جامعه، به صورت متفاوت تفسیر می‌شود. این تفاسیر در کنش متقابل افراد جامعه با فرد معلول، بر نگرش فرد معلول به معلولیت خود و واکنش وی به این شرایط مؤثر است. خانواده، دوستان ...  بیشتر