بازسازی روش‌شناختی نظریه انتخاب عمومی

فائز دین‌پرست؛ علی ساعی

دوره 4، شماره 2 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.7508/isih.2012.14.005

چکیده
  موضوع این مقاله، بازسازی روش‌شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان‌رشته‌ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به‌رغم کارایی قابل قبول در پیش‌برد پژوهش‌های علوم‌سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه ...  بیشتر