هنر و محیط زیست
رویکرد هنر-علم به بحران زیست‌‏محیطی در گفتمان هنر معاصر با صورت‎بندی گفتمان فوکو

محبوبه طاهری؛ عفت السادات افضل طوسی

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1402، ، صفحه 141-171

https://doi.org/10.22035/isih.2023.5043.4860

چکیده
  مشیِ هنر معاصر در فتح عنوان هنر بی‏قاب در هنر مفهومی، بهره‏وری از انقلاب فناوری و هم‌کنشی میان مخاطب و اثر هنری، و توجه به مضامین محیط‏زیستی است. از معاصرترین شکل هنرمحیطیِ موضوع‏گرای ‏معاصر، اکو آرت است که در پرداختن به بحران زیست‎محیطی، آوانگاردی نوین در شیوه بازنمایی هنر ارائه ‎می‏دهد. از سویی، تخریب‏ محیط‎زیست ...  بیشتر