نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

جغرافیا به عنوان علمی میان‌رشته‌ای همواره در تلاش بوده است تا سهم خود را در توسعه به نحو شایسته‌ای ایفا کند؛ از اینرو توجه فراوانی به زنان به عنوان نیمی از توان توسعه معطوف داشته است. این تحقیق با رویکردی میان‌رشته‌ای سعی دارد تا تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر توانمندسازی زنان روستایی در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان تحلیل کند. لذا روش تبیینی- تحلیلی را بکار گرفته و از بررسی میدانی و تکنیک پرسشنامه نیز استفاده شده است. فرضیه تحقیق بر این مبنا قرار دارد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش‌هایی از توانمندی ایجاد شده در زنان روستایی محدوده مورد مطالعه را تبیین می‌کند، اما سطوح توانمندی در مراحل مختلف متجانس و موزون نیست و در مرحله رفاهی بیشتر از سایر مراحل است. از روش تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون به منظور شاخص‌سازی و تحلیل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که تحلیل‌ها از فرضیه تحقیق حمایت می‌کنند. در ادامه بر اساس یافته‌های تحقیق نتیجه‌گیری به عمل آمد.

CAPTCHA Image