نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به مقوله علم و سازمان‌دهی آن، و ارائه راهکاری متناسب با علوم انسانی ـ اسلامی می‌پردازد و درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر مدیریت، به عنوان عنصری فراگیر در سازمان‌دهی هر نوع کار و محیط انسانی، برای مهندسی و سازمان‌دهی علوم انسانی ـ اسلامی چه راهکاری می‌توان ارائه کرد. از آن‌جا که علوم انسانی اسلامی به عنوان روح همه علوم می‌تواند به علوم دیگر جهت دهد و آنها را علاوه بر شئون مادی در جنبه‌های معنوی انسانی نیز اثربخش سازد، شایسته است که به مثابه نیازی میان‌رشته‌ای مورد توجه قرار گیرد. از این رو لازم است به درستی و بر اساس اصول شناخته شده، سازمان‌دهی و مدیریت شود تا زمینه‌های تحول و تولید علم به موقع را به دست دهد. مهندسی و مدیریت این علوم با استفاده از نظام‌های دانش‌مدار و ابزارهای فناورانه، از جمله راهکارهای مهم و زیرساختی‌ست که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.  
  
  
 

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image