نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب.

چکیده

روش، عنصر اساسی و تعیین‌کننده در انجام موفقیت‌آمیز یک عمل، به ویژه پژوهش و مطالعه است. به این معنا که مطالعه یا پژوهش به خودی خود آن اندازه مهم نیست که چگونگی انجام آن. مقاله حاضر در صدد معرفی روشی عام با کاربردی بدون مرز برای انجام پژوهش‌ها و مطالعات میان‌رشته‌ای است، و با برشمردن، تحلیل، و چگونگی کاربست عناصر تفکر انتقادی می‌کوشد تا آن را به عنوان روشی عام برای انجام مطالعات و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در علوم انسانی ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image