نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).

چکیده

آیا با جهانی شدن پدیده ورزش، توسعه باشگاه‌ها و مشاغل خصوصی و گستره نهضت المپیک و اقتدار و نفوذ روزافزون نهادهای جهانی ورزش، تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزش در ایران ضرورت دارد؟ هدف کلی تحقیق امکان‌سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه‌های کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه‌های حقوق و تربیت بدنی دانشگاه‌های اصفهان، تهران و شهید بهشتی در سال 1392 (مجموعاً 173 نفر) است. تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات کیفی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه سازمان‌یافته گردآوری شد. 28 نفر از اعضای هیئت علمی که با تدریس، تألیف و ترجمه کتاب‌هایحقوق ، ورزش و برنامه‌ریزیی‌های درسی در ارتباط بودند، به طور هدف‌دار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به پرسش‌های تحقیق پاسخ دادند. پاسخگویان معتقد بودند، به دلیل کاستی‌های محرز در قوانین مربوط به ورزش در حقوق ایران و نیاز جامعه، ایجاد رشته حقوق ورزش ضرورت دارد. مصاحبه‌شوندگان بر سر راه‌اندازی رشته حقوق ورزشی در دانشکده‌ها یا گروه‌های آموزشی حقوق با ترکیبی از دروس حقوق و ورزش توافق داشتند. وجود استادان دارای مدرک دکترای حقوق و علوم ورزشی در دانشگاه‌ها زمینه بسیارمناسبی برای تأسیس این رشته است. در این مقاله دیدگاه استادان در هفت زمینه کاستی‌های حقوق ورزش، تجاری شدن ورزش،ایجاد مشاغل جدید، امکانات تخصصی، استقلال رشته حقوق ورزش، آموزش‌های کوتاه‌مدت، دروس حقوق ورزش، مدارک استادان وشرایط کارگاه‌های آموزشی حقوق ورزش بررسی شده است. 

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image