نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات فرهنگی، گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران.

چکیده

در این مقاله چالشهای انجام مطالعات فرهنگی بهعنوان دانشی بینرشتهای نشان داده خواهد شد. در این تحقیق که از طریق مصاحبه گروهی با فارغالتحصیلان و مصاحبه فردی با متخصصان مطالعات فرهنگی انجام شده است، ابتدا تجربه زیسته ذیل دانشی بینرشتهای را بر اساس تجربه دانشجویان آن در سه دانشگاه «علامه طباطبایی»، «علم و فرهنگ» و «دانشگاه تهران» روایت میکند. سپس چالشها و غفلتهای مطالعات فرهنگی در ایران را بر اساس مصاحبههای فردی با متخصصان این رشته شرح میدهد و در نهایت در باب راههای برون رفت و آینده مطالعات فرهنگی بحث کرده و به داوری در باب دیدگاههای استخراج شده از مصاحبهها میپردازد.

کلیدواژه‌ها

بهار، مهری (1391). تاریخ شفاهی مطالعات فرهنگی در ایران، گزارش منتشر نشده.
ذکایی، محمدسعید و امین پور، مریم (1392). درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران. تهران: تیسا.
ذکایی، محمدسعید (1393). مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران: دستاوردها، چالشها و افق‌ها، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 6(1)، 1-22.
رضایی، محمد، کاظمی، عباس و ناظر ‌فصیحی، آزاده (1390). مطالعات فرهنگی و آینده علوم اجتماعی در ایران، مطالعات فرهنگی ایرانی: انواع و آسیب‌ها. فصلنامه برگ فرهنگ، 23، 36-59.
سیف، حمیدرضا (۱۳۸۹). جنگ نرم در پوشش معنویت‌گرایی، مجله پگاه حوزه، شماره ۲۷۸، 6. 
شهابی، محمود (1387). مطالعات فرهنگی در ایران. خردنامه، شماره 57، 56-57.
صدیقی، بهرنگ (1390). جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی، تقابل، توافق یا تعامل (با نگاهی به روابط این دو در ایران). فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 7(24)، 11-38.
فکوهی، ناصر (1388). گفت‌و‌گو با ناصر فکوهی: ضرورت مطالعات بین‌رشته‌ای، بازیابی شده از وب‌سایت خبرگزاری مهر (به نقل از سایت انسان شناسی و فرهنگ http://anthropology.ir/node/1937).
مهیا، فاطمه (۱۳۸۹). جهانی‌شدن غربی و جنبش‌های معنویت‌گرایی نوین، همایش اسلام، ارزش‌های دینی و جهانی‌شدن، جامعه المصطفی العالمیه، واحد مشهد مقدس در:
 http://jameatalhoda.blogfa.com/post-12.aspx.
Grossberg, L. (2010). Cultural studies in the future tense. Duck University Press -http://www.crossroads2010.org
مصاحبههای فردی با اساتید مطالعات فرهنگی
امیری، نادر. مصاحبه فردی در باب مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، 28/4/91.
آزاد‌‌ارمکی، تقی. مصاحبه فردی در باب مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، 20/4/91.
بهار، مهری. مصاحبه فردی در باب مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 15/02/93.
ذکایی، محمد سعید. مصاحبه فردی در باب مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 8/5/91.
شهابی، محمود. مصاحبه فردی در باب مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 8/3/92.
طالبی، ابوتراب. مصاحبه فردی در باب مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 25/4/91.
فاضلی، نعمت‌الله. مصاحبه فردی در باب مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 11/04/91.
فرجی، مهدی. مصاحبه فردی در باب مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  25/4/91.
مصاحبههای گروهی با فارغالتحصیلان مطالعات فرهنگی
مصاحبه گروهی اول با دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مطالعات فرهنگی، دفتر انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دانشگاه تهران، 20/5/93.
مصاحبه گروهی دوم با دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 6/6/93.
CAPTCHA Image