نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 استادیار آموزش الکترونیکی و روان شناسی تربیتی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

3 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

4 دانشیار روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش چگونگی استفاده از اینترنت را توسط دانشآموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران در سال92-1391مورد بررسی قرار داده است. در این چهار چوب با انجام نیاز سنجی، نیازهای نوجوانان ایرانی در محیطهای مجازی و فضای اینترنت شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. بدینمنظور از پرسشنامه محقق ساخته و نیز مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران در حوزههای برنامهریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، برنامهریزی آموزشی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس رویکرد میانرشتهای استفاده گردید. در نهایت نیازهای دانشآموزان بر اساس روش تحلیل عاملی به دو عامل دانش و مهارت و ویژگیهای فردی _ اجتماعی تفکیک شده است والگوی استفاده از اینترنت شامل عوامل فراغتی و دسترسی به اطلاعات و منابع طراحی و ارایه شد. همچنین بر اساس نتایج مشخص شد این عوامل اثر مستقیمی بر ویژگیهای شبکه ندارد و این تأثیر در رابطه با عوامل فراغتی از طریق محل برنامهها صورت میپذیرد.بیشترین علاقهمندی دانشآموزان در اینترنت به دانلود فیلم و آهنگ و سپس بازیهای بر  خط و برنامههای تفریحی اشاره دارد که لزوم توجه برنامهریزان را به تهیه و ارایه فیلم و بازیها و برنامههای آموزنده، علمی و تفریحی _ آموزشی مشخص مینماید.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، مرتضی (1393). بررسی ضرورتهای مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 6(2)، 19-32.
اکبری، محمدعلی (1385). بزهکاری در نوجوانان و راه‌های پیشگیری، قابل‌بازیابی در: www.emtedaderah.persianblog.ir
ابراهیم‌آبادی، حسین (1389). آموزش و یادگیری در محیط وب. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 ابراهیمی، مرضیه (1389). درباره آموزش مجازی. آموزشی از نوع دیگر قابل بازیابی در: www.karduk.blogfa.com
تابش، یحیی (1388). مدلی برای توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه. تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
حداد، وادی و الکساندر دارکسار (1386). فناوری برای آموزش، قابلیت‌ها، پارامترها و چشم‌اندازها. ترجمه محمدرضا سرکارارانی و علی‌رضا مقدم. نشر نی، چاپ دوم.
خلیل‌زاده، سجاد (1391). مبانی فضای مجازی، دهکده جهانی. قابل بازیابی در: www.mahdimasnabadi .blogfa.com
عاملی، سعیدرضا (1388). زمان مجازی تحول در نهادهای مجازی. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.
عاملی، سعیدرضا (1385). ارزیابی فضای مجازی ایرانی، مجموعه مقالات دانشجویی، تهران: نشر دانشگاه تهران و شورای عالی اطلاع‌رسانی.
کلاین، پل (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی (ترجمۀ صدرالسادات و اصغری مینایی). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
گرانمایه‌پور، علی (1390). دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی در محیط اینترنت. مصاحبه با ایستنا. (12/13/2011). قابل بازیابی در: forum.opda.ir/archive/index.php/
واجاری، طلعت و فتحی واجارگاه، کوروش (1388). دانشگاه‌های مجازی بین‌المللی رویکردی بین‌المللی بین‌رشته‌ای در آموزش عالی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 1(3)، 67-96.
Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate statistics (5th ed.). Booston: Pearson Education.
CAPTCHA Image