نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

به طور کلی، به نظر می‎رسد که عامه مردم بیشتر از نظام‎های پژوهشی به عملکرد نظام‎های آموزشی اعتماد دارند. یکی از دلایل این اعتماد، اثربخشی و کارآمدی بیشتر نظام‎های آموزشی، از حیث تأثیر صریح بر زندگی عامه است. با توسعه پژوهش‎های مسئله‎محور، این احتمال وجود دارد که نهادهای پژوهشی نیز به سطح مشابهی از اعتبار نظام‎های آموزشی دست یابند. توسعه پژوهش‎های مسئله‎محور مستلزم تجدید نظر در طرح‎های پژوهشی و شیوه‎های برنامه‏ریزی و اجرای آنهاست و فراگرد پژوهش را به پرهیز از پیش‎گویی و تقلید و جدیت در جلب همکاری متخصصان رشته‎های گوناگون برمی‎انگیزاند. از این رو، تأکید می‎شود که توسعه پژوهش‎های مسئله‎محور مستلزم تشکیل گروه‎های فرارشته‎ای و توسعه سبک‎ها و ساختارهای جدید مدیریت در فراگرد پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image