نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار کاربرد رایانه در آموزش زبان، گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

یکی از دغدغه‌های بشر امروز، با وجود هر دین و آیین، رعایت اخلاق و شئونات انسانی است؛ این مقاله نیز با تکیه بر همین مهم نگاهی دارد به لزوم رعایت معیارهای اخلاقی هنگام استفاده از فضای مجازی در آموزش و یادگیری به صورت عام و آموزش زبان به صورت خاص. سعی شده است تا شناختی از وضعیت موجود در زمینه رعایت موازین اخلاقی و محیط‌های آموزش مجازی و همچنین لزوم جلب توجه دانشجویان و مدرسان به این حوزه ارائه شود. در این مقاله از روش پرسشنامه‌ای استفاده شده و دو نوع فرم نظرسنجی تهیه شد که نوع اول برای مدرسان زبان و نوع دوم برای زبان‌آموزان تدوین و توزیع گردید. تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها نشان داد که اکثر مدرسانی که از رایانه برای آموزش زبان استفاده می‌کنند، هنگام روبرویی با اطلاعات شخصی زبان‌آموزان، حریم شخصی ایشان را رعایت نموده‌اند. همچنین دانشجویان هم نسبت به پخش تصاویر خود در فضای مجازی بیشترین حساسیت را نشان دادند و از کنترل ورود و خروج و سایر فعالیت‌های خویش در فضای مجازی توسط استادان احساس نامناسبی نداشتند. در این مقاله از آزمون کای _ اسکویر استفاده شد و نتیجه این بود که تفاوت معناداری بین جنسیت و لزوم رعایت موازین اخلاقی، هنگام یادگیری در فضای مجازی وجود ندارد.

تازه های تحقیق

مدرسان آموزش زبان در محیط های مجازی، هنگام مواجه با اطلاعات شخصی دانشجویان، حریم شخصی آنان را رعایت کرده اند.

دانشجویان مجازی بیشترین حساسیت را در خصوص افشای تصویر خود در محیط یادگیری مجازی داشتند.

دانشجویان مجازی نسبت به کنترل اطلاعات شخصی در محیط مجازی توسط مدرسین، نگرانی نداشتند.

تفاوت آماری معنی داری بین جنسیت و رعایت موازین اخلاقی در محیط های یادگیری مجازی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابطحی، سیدابراهیم (1387). چارچوبی برای آموزش دروس دانشگاهی اخلاق در فناوری اطلاعات. فصلنامه اخلاق در علم و فناوری. 3 و 4، 38-27.
اکبری، رامین؛ تاجیک، لیلا؛ غفارثمر، رضا؛ و کیانی، غلام‌رضا (1389). تنش‌های اخلاقی در کلاس‌های‌ آموزش‌ زبان انگلیسی: تأثیر جنسیت و سابقه تدریس معلمان. فصلنامه اخلاق در علم و فناوری، 4، 11-1.
امیرخانی، علی؛ داود، وحید؛ و خضریان، سعید (1388). رابطه بین اخلاق در اینترنت و مشخصات فردی دانشجویان. فصلنامه اخلاق در علم و فناوری، 3 و 4، 66-57.
پورنقدی، بهزاد (1388). اخلاق در فناوری اطلاعات و  آسیب‌شناسی اخلاق ارتباطات. فصلنامه اخلاق در علوم و  فناوری، 1و2، 28-21.
بشیر، حسن؛ و هراتی نیک، محمدرضا (1390). الگو مفهومی ارزیابی فرهنگی _ اخلاقی راه‌حل‌های فناوری اطلاعات. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6(1)، 34-25.
شبیری، سیدمحمد؛ و شمسی، زهراسادات (1394). تحلیلی بر  برنامه درسی میان‌رشته‌ای آموزش محیط‌زیست در آموزش عالی. فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، 7(3)، 145-127.  http://dx.doi.org/10.7508/isih.2015.27.005
فراهانی، محمد؛ جام لیلا، بهادر (1390). بررسی تطابق پرسنل آموزشی با اصول اخلاقی در دانشگاه شاهد. اصول اخلاقی در فناوری، 1، 10-1.
قاسمی، علی‌اصغر؛ و امامی‌میبدی، راضیه (1394). نقش و جایگاه مطالعات میان‌رشته‌ای در رشد و توسعه علوم انسانی در کشور. فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، 7(4)، 19-1. http://dx.doi.org/10.7508/isih.2015.28.001
 
Beatty, K. (2010). Teaching & researching: Computer-assisted language learning (Applied Linguistics in action). London, UK:Rutledge.
Caudill, E., & Murphy, P. (2000). Consumer online privacy: Legal and ethical issues. Journal of Public Policy and Marketing,  19(1), 7–19.
Chau, T. T. (2013). Computer assisted language learning and learning retention. Create Space Independent Publishing Platform.
EPIC, Electronic Privacy Information Center (2002). Public opinion on privacy. Retrieved July 25, 2008, from http://www.epic.org//privacy/survey/default.html
Holland, M., & Fisher, P. (Eds). (2012). The path of speech technologies in computer assisted language learning: From research toward practice. Rutledge Studies in Computer Assisted Language Learning. Florence, KY: Routledge.
Hyler, J., & Hicks, T. (2014). Create, compose, connect!: Reading, writing, And learning with digital tools. Rutledge
Leakey, J. (2011). Evaluating computer-assisted language learning: An integrated approach to effectiveness research in CALL. Peter Lang International Academic Publishers
Lever-Duffy, J., & McDonald, J. (2010). Teaching and learning with technology. Pearson
Margulis, S. T. (2003). Privacy as a social issue and behavioral concept. The Journal of Social Issues, 59(2), 243–261.  http://dx.doi.org/10.1111/1540-4560.00063
Miller, S. (2004). Law and HCI. In: Bainbridge, W. (Ed.). Berkshire encyclopedia of human-computer interaction. (Vol. 1), (pp. 413–420). Great Barrington, MA: Berkshire.
Nissenbaum, H. (1998). Protecting privacy in an information age: The problem of privacy in public. Law and Philosophy, 17, 559–596.
Roblyer, M., & Aaron, H. (2012). Integrating educational technology into teaching. Pearson.
Stanley, G. (2013). Language learning with technology: Ideas for integrating technology in the classroom. Cambridge Handbooks for Language Teachers, Cambridge University Press.
Stockwell, G. (Ed.). (2012). Computer-assisted language learning: Diversity in research and practice. Cambridge University Press..
Thomas, M., Reinders, H., & Warschauer, M. (Eds.). (2012). Contemporary computer-assisted language learning. Contemporary Studies in Linguistics, Bloomsbury Academic.
Vander Ark, T., & Wise, B. (2011). Getting smart: How digital learning is changing the world. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Zhang, F. (2011). Computer-enhanced and mobile-assisted language learning: Emerging issues and trends. IGI Global.    http://dx.doi.org/10.4018/978-1-61350-065-1
Zou, B. (2012). Computer-assisted foreign language teaching and learning: Technological advances. IGI Global.
 
 
CAPTCHA Image