نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحــد خوراسگــان، اصفهان، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استاد حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر‌ همواره مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها و ابعاد تأثیرگذار بر آن، از دیدگاه حافظان محیط زیست و اقشار مختلف استفاده‌کننده از گزارش‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها مورد توجه بوده است. مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای «اخلاق کسب‌و‌کار» است که به بررسی نقش شرکت‌ها در حوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در راستای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. همچنین همواره تأثیر ابعاد مختلف اقتصاد کلان، همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بازده بدون‌ریسک بر مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها، برای طرفداران محیط زیست موضوعی مهم تلقی شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص‌های کلان اقتصادی با تغییرات سطح افشای موارد مرتبط با اجتماعی و زیست‌محیطی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه این صورت‌ها، انجام شده است. این مقاله به روش شبه‌تجربی با بررسی 79 شرکت، در سال‌های 1380 تا 1393 به‌صورت میان‌رشته‌ای بین حسابداری و اقتصاد انجام شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندگانه و داده‌های تابلویی با روش اثرات ثابت استفاده شده و برای سنجش مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی، شاخص کی‌ال‌دی به‌کار گرفته شده است. نتایج تحلیلی داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها نشان داد، بین شاخص‌های کلان اقتصادی همانند نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی و نمره تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین نرخ بازده بدون‌ریسک و مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها، رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image