نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران،‌ایران.

چکیده

مفهوم میان‌رشته‌ای سابقه چندانی در حیطه علوم بشری ندارد. با این حال، این بدان معنا نیست که پژوهش میان‌رشته‌ای نیز کاری نوظهور است. سابقه پژوهش میان‌رشته‌ای به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد و در واقع، به خاستگاه‌های اندیشه و تفکر قاعده‌مند انسان دربارۀ هستی و رابطه‌ای که با آن دارد. بررسی و تحلیل این سابقه فکری میان‌رشته‌ای می‌تواند ما را به فهم جامع و مناسب‌تری از این پارادایم معرفتی جدید رهنمون شود. اریک فروم از جمله متفکرانی است که در قرن بیستم، با مشاهدۀ بحران جامعه مدرن، تحلیل و درک این بحران را مستلزم مطالعه میان‌رشته‌ای یافت و بر این اساس، با درنوردیدن مرزهای مألوف رشته‌ای، «عشق» و «کار خلاقانه» را چونان امر روان‌ ـ‌ سیاسی، به عنوان راه‌ حل بحران و حرکت به سوی جامعه سالم معرفی کرد. مطالعه آثار وی نشان می‌دهد که پرداختن به مسائل جامعه معاصر جز با رهیافتی میان‌رشته‌ای و فراگیر ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image