نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از مقاله حاضر فهم این مسئله است که آیا تفاوتی بین تلقی استادان زبان عمومی و تخصصی از اطلاعات آموزشی و مهارت‌های تدریس‌شان در سیستم‍‌های آموزشی از راه دور و حضوری وجود دارد؟ 84 نفر از استادان تازه‍‌کار در دوره‍‌های درسی زبان عمومی و زبان تخصصی از یکی از دانشگاه‌های دارای سیستم آموزشی حضوری و 50 نفر دیگر از دانشگاهی با سیستم آموزشی از راه ‍دور برای شرکت در نظرسنجی انتخاب شدند. پرسشنامه استفاده‌شده در این مقاله، برگرفته از مطالعه چای و همکارانش (2012) است که 37 سؤال دارد. هر سؤال سطح اطلاعات آموزشی و مهارت‍‌های تدریس استادان را بر اساس خودادراکی‌شان و بر اساس دو مقیاس لیکرت با 5 نمره می‌سنجد. به‌منظور مقایسه میانگین نمرات به‌دست‌آمده از تلقی استادان زبان عمومی و زبان تخصصی از سطح اطلاعات و مهارت‌شان در دو سیستم دانشگاهی، تکنیک آماری MANOVA اجرا شد. نتایج نشان داد که در هر دو سیستم آموزشی، در تلقی استادان زبان عمومی از سطح اطلاعات آموزشی و مهارت‌های تدریس‌شان تفاوت معنا‍داری وجود ندارد. اما، در دروس زبان تخصصی، تلقی استادان از سطح اطلاعات آموزشی خودشان در این دو سیستم بسیار متفاوت است. از نظر سطح مهارت‌های تدریس نیز، استادان زبان تخصصی در هر دو سیستم طرز تلقی متفاوتی دارند؛ به‌این‌ترتیب‌که، استادان زبان تخصصی در دانشگاه از راه دور سطح اطلاعات آموزشی و مهارت‌های تدریس خود را از استادان زبان تخصصی در دانشگاه حضوری بالاتر می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image