نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار روانپزشکی، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله درصدد رسیدن به درک بهتری از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی است. اعتیاد، مطابق با تعاریف استاندارد، یک رفتار مصرفی است که از الگوهای رفتاری مشخصی پیروی می‍کند. تحقیقات اخیر در علوم اعصاب نشان‌دهنده اتفاق‍نظرهای گسترده درمورد نحوهٔ تأثیر مصرف مواد اعتیادآور بر سازوکار‍های عصب‍شناختی دخیل در فرایند تصمیم‍گیری است. این یافته‍ها ــ‌که تحت حمایت الگوهای روان‍شناختی از رفتار اعتیادی قرار دارند ــ‌سبب شده است امروزه با اطمینان بیشتری از شناخت ماهیت اعتیاد بتوان سخن گفت. آنچه که از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی انتظار می‌رود، توسعهٔ این شناخت به تدوین سیاست‍های مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است. کاربرد علم اقتصاد بدین‌منظور ـ‌با تعریف معیارهای رفاهی تصریح‍شده برای مصرف‍کنندگان‌ـ به تجویز سیاست‍هایی منجر می‍شود که در میزان تحقق اهداف خود قابل ارزیابی و مقایسه هستند. در این میان اقتصاد رفتاری امکان مشارکت مفاهیم و بینش‍های تخصصی رشته‍های مرتبط با اعتیاد را در این مسیر فراهم می‍کند. ازاین‌منظر، مفاهیم کیفی روان‍شناختی و عصب‍شناختی مرتبط با رفتار اعتیادی، در چارچوب‍های کمّیِ تصمیم‌گیری مورد توجه قرار می‍گیرد تا به‍منظور کاهش آسیب‍های مرتبط با اعتیاد، سیاست‍گذاری با ابزارهای تحلیلی دقیق‍تر، و در عین حال جامع‍تری، دنبال شود. این مقاله به دنبال تبیین این موضوع است که چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب تحلیلی مناسب برای استخراج دلالت‍های سیاستی مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image