نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری اقتصاد، تهران، ایران.

چکیده

بیش از نیمی از جمعیت جهان، متشکل از جوانان و نوجوانان زیر 25 سال است. قریب به 2/1 میلیارد  نفر از این جمعیت، 24ـ15 سال سن  دارند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است  که این رقم  تا 20 سال آینده  سیر صعودی دارد. جوانان هر کشور می‌توانند در فرایند توسعۀ کشورها نقش قابل توجهی داشته باشند. آن‌ها  نیازهای متنوعی چون آموزش، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی و سلامت و امکان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی دارند. از جمله تلاش‌های صورت‌گرفته در خصوص تعیین درجۀ توسعه‌یافتگی فضای جوانان، محاسبۀ شاخص توسعۀ جوانان در کشورهای مختلف است. این شاخص در پنج محور کلیدی آموزش و پرورش، سلامت و تندرستی، اشتغال، مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی برای 171 کشور جهان در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، فرضیۀ اصلی تأثیر مثبت شاخص توسعۀ جوانان و عناصر اصلی تشکیل‌دهندۀ این شاخص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب است. برای بررسی این مسئله از یک الگوی اقتصادسنجی بر اساس الگوی رشد درونزا، در این  کشورها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد  بهبود شاخص توسعۀ جوانان بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بهبود عناصر اصلی تشکیل‌دهندۀ این شاخص در محورهای  آموزش، مشارکت‌های مدنی  و اشتغال جوانان اثرات مثبت و معناداری بر تولید داخلی کشورهای منتخب دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
 
 
CAPTCHA Image