نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیارمدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مهم‌ترین عامل مؤثر در عملکرد بازارگرایی دانشگاه، اشتغال دانش‌آموختگان در بازار و در نتیجه بهبود عملکرد بازارگرایی است. بازارگرایی در صنعت آموزشی در دید کل‌نگر با اشتغال دانش‏آموختگان ارتباط مؤثر و ویژه‏ای دارد. شناسایی عواملی از دانشگاه که در بازار عملکرد دارند و باعث بهبود این عملکرد می‏شوند با هدف اشتغال دانش‌آموختگان یکی از مهم‌ترین اهداف این تحقیق است. با توجه به اینکه موضوع عملکرد در بازار، حوزه‏های مختلف برنامه‌ریزی آموزشی، سیاست‏گذاری‏های کلان آموزش کشور، تدوین و برنامه‏ریزی درسی و سایر موارد را شامل می‏شود در حوزۀ موضوعات بین‌رشته‌ای قرار می‏گیرد که رشته‏های متفاوتی مانند مدیریت آموزشی، مدیریت راهبردی، مهندسی و برنامه‏ریزی درسی، مدیریت عملکرد بازار را درگیر می‏سازد. منطبق با نیاز فضای حاکم بر مسئله، در این مقاله یک مدل فرایندی سه‌مرحله‏ای  ارائه ‌شده است. با توجه به تجزیه‌وتحلیل صورت‌گرفته بر روی ابعاد و مؤلفه‌های شناسایی‌شده با استفاده از تکنیک دلفی فازی در روش تحلیل تفسیری ساختاری، ارتباط با صنعت و پروژه‌های صنعتی اهمیت بسزایی در بازارگرایی و مطابقت آموزش‌های دانشگاهی و نیاز بازار ایفا می‌کند. همین‌طور میزان برخورداری به‌دلیل اینکه دربرگیرندۀ سطح رفاه و زیرساخت دانشکده و منطقۀ پیرامون است، تأثیر زیادی بر سطح عملکرد در بازار مطابق با نتایج حاصل از نمونه‌ای مشتمل بر نه مرکز و آموزشکدۀ این دانشگاه دارد.

کلیدواژه‌ها

علوی، سیدبابک؛ و قلی‌پور، آرین (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها: مطالعه‏ای در دانشگاه صنعتی شریف. انجمن علوم مدیریت ایران، 4(14)، 30-1.
CAPTCHA Image