نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران (نویسنده مسئول)‏

2 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرگان، گرگان، ایران

چکیده

یکی از معضلات در کشور ما در زمان شیوع یک بیماری، هزینه‌های سنگین سلامتی به‌خصوص در خانوارهای با دهک پایین است. در دوره‌ای که بر روی کاهش ارتباطات و فاصلهٔ فیزیکی تأکید شده است، مشکل به‌کارگیری نیروی انسانی بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. با شیوع کووید19، افزایش بیکاری در جامعه از یک‌سو و افزایش هزینه‌های زندگی از سوی دیگر موجب می‌شود که دهک‌های پایین با مشکلات و تنگناهای معیشتی روبه‌رو شوند. هدف این مقاله بررسی هزینه سلامت اقتصادی در بیماران مبتلا به ویروس کووید19‏ است. مطالعهٔ حاضر مقطعی است و نمونهٔ آماری 400 بیمار از میان کلیهٔ بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و به‌منظور تحلیل داده‌ها و انجام آزمون آمار x2 و از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ‏ یافته‌ها نشان داد که از میان 12 متغیر بررسی‌شده، 7 متغیر ارتباط معناداری با ‏هزینه‌های سنگین ‏سلامت و پرداخت از جیب نشان دادند. این هفت متغیر عبارت‌اند‌از: ‏جنسیت سرپرست‌خانوار، سکونت در شهر، بیماری سایر ‏اعضای خانوار، مالکیت مسکن، ‏سطح درآمد، پوشش بیمه‌ای مکمل و تعداد اعضای خانوار. به‌نظر‌می‌رسد عدم توجه دقیق مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب سلامت، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها‌ی اپیدمیولوژی بیماری کووید19، از مهمترین علل ناکارآمدی نظام خدمات سلامت کشور در حمایت از بیماران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image