نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، پردیس کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با همه‌گیری رسانه‌های اجتماعی و توانمندشدن کاربران در مشارکت با سازمان‌های رسانه‌ای، هم‌آفرینی ارزش به یک روند فزاینده در صنعت رسانه تبدیل شده است. خبرگزاری‌ها ازجمله سازمان‌های رسانه‌ای هستند که به میزان قابل‌توجهی تحت تأثیر مشارکت کاربران از طریق شبکه‌های اجتماعی، شهروند خبرنگاری و محتوای تولیدشده توسط کاربران قرار گرفته‌اند و از مشارکت کاربران به اشکال گوناگون، از محتوای خبری تا تحلیل و پویش و گفت‌وگو و محتوای کاربرساخته بهره‌مند می‌شوند. پژوهش جاری با نظرسنجی از 735 نفر از کاربران فعال سامانه «فارس‌من» متعلق به خبرگزاری فارس به شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد هم‌آفرینی ارزش در خبرگزاری‌ها و توسعهٔ مدل هم‌آفرینی ارزش راهبردی می‌پردازد. مدل تحقیق مبتنی بر این است که انگیزه مشارکت کاربر در هم‌آفرینی تحت تأثیر سه نوع ارزش رابطه‌ای، اقتصادی و سرگرمی است که از طریق تقویت برند به وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری می‌انجامد. با اجرای یک پرسشنامه و جمع‌آوری داده از 12330 نفر از کاربران فارس‌من که حداقل یک‌بار سوژه‌ای را در فارس‌من ثبت کرده‌اند، سپس با استفاده از رویکرد کمّی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار‌های SPSS، EXCEL، و SMART-PL  به تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه‌های تکمیل‌شده پرداخته و مدل معادلات ساختاری تأیید شد. یافته‌ها نشان می‌دهد مشارکت مخاطبان شبکه‌های خبری به‌ترتیب در هم‌آفرینی ارزش رابطه‌ای، سرگرمی و اقتصادی تأثیر مثبت داشته و با تقویت ارزش برند خبرگزاری، باعث افزایش وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مخاطبان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image