نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22035/isih.2024.5094.4888

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی علل رفتار ریاکارانه و ارائه الگویی جهت اصلاح آن با تمرکز بر کارکرد کنشگران مرزی در آموزش‌وپرورش بوده است. این تحقیق با پاردایم انتقادی و رویکرد کیفی به انجام رسیده است. از آنجاکه مدیریت انجام کار با و به‌وسیله دیگران است، از تجربه زیسته و دانش متخصصین رشته‌های مختلف علوم انسانی، از جمله روانشناسی و جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ‌، علوم فقهی و دینی، زبان و ادبیات و علم اخلاق استفاده‌شده است. جمع‌آوری داده ها با استفاده از متون موجود، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته و سخنرانی‌های منتشره در منابع معتبر صورت گرفته است. داده‌ها به‌صورت متن پیاده‌سازی شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون نمونه‌گیری و کدگذاری تا رسیدن به‌کفایت (اشباع) نظری ادامه داشت. درنتیجه، دو مضمون محوری برای علل رفتار ریاکارانه به نام‌های ساختار اجتماعی با مقوله‌های (انحصار سازمانی، تفکر اقتدارگرایی برخی مدیران، مدیریت سنتی برخی مدیران، خودکامگی برخی مدیران، استفاده ابزاری برخی افراد از عقاید دینی و احساس بی‌عدالتی) و کنش یا رفتار مردم با مقوله‌های (عدم برخورد با رفتار ریاکارانه، نفی فردیت و زمینه‌های تاریخی) ظاهرشده است. با توجه به الزامات و محدودیت‌های مترتب بر نظام آموزش‌وپرورش و اولویت پرداختن به مسائل آموزشی، سهم یاری این پژوهش یعنی، مضمون محوری کنشگران مرزی، با مقوله‌های (آموزش اخلاق، آموزش روانشناسی، ارزش‌های حقوق بشر، بسترسازی، کنش مدنی، اعاده سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و اصل شایسته‌سالاری) در اهمیت دادن به مباحث فلسفی و روش‌های تفکر نقادانه، آموزش اخلاق و آموزش اصول حقوق بشر متجلی شد و به ارائه راه حل می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image