نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه میان‌رشته‌‌ای در رابطه دانشگاه و صنعت نوشته شده است. با بررسی فرایند تولید علم و مرور هر سه پارادایم موجود در جامعه‌شناسی علم، پارادایم اخیر تولید علم، رابطه دانشگاه و صنعت را به عنوان یکی از الگوهای تولید علم معرفی می‌‌نماید. اما ارتباط دانشگاه با صنعت یک رابطه ساده و بی‌‌چالش نبوده و مطالعات انجام شده در این زمینه گویای این مسئله است. از طرفی دیگر آموزش و انجام پژوهش‌‌های میان‌رشته‌‌ای نیز در سال‌‌های اخیر رونق گرفته است. با بررسی عوامل موثر بر انجام کار میان‌رشته‌‌ای و محدودیت‌‌های موجود در آن این نتایج بدست آمد که چالش‌‌های موجود بر سر راه ارتباط دانشگاه با صنعت، مواردی هستند که جزو عوامل موثر بر کار میان‌رشته‌‌ای تلقی می‌شوند و عدم وجود این عامل‌‌ها باعث اخلال در کار میان‌رشته‌‌ای و ایجاد چالش در رابطه دانشگاه و صنعت شده است. بنابراین تاکید بر کار و پژوهش‌‌های میان‌رشته‌‌ای می‌‌تواند قسمت عظیمی از چالش‌‌های موجود در رابطه دانشگاه و صنعت را بر طرف کند. 

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image