نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

ادگار مورن بر این باور است که نظام‏های آموزشی کنونی دچار بحران شده‎اند، بحرانی که ناشی از رویکرد ساده‎ شده و تفکیکی نسبت به دانش و تفکیک آن به رشته‎های مجزا و تاکید بیش از حد بر تخصصی و فوق‌تخصصی شدن است.وی برای به چالش کشیدن این بحران، رویکرد فرارشته‎ای را ارائه می‎دهد. هدف از این مقاله بیان مبانی فلسفی این دیدگاه مورن است. بنابراین، این مقاله درصدد است با استفاده از روش تحلیلی، تاکید صریح مورن بر ضرورت اصلاح اندیشه را مورد بحث قرار دهد و تدبیر وی تحت عنوان رویکرد فرارشته‎ای را بیان کند. از دیدگاه مورن، رویکرد فرارشته‏ای نه تنها تفکیک و تشخیص رشته‏های مختلف دانش را محترم می‌‏شمارد، بلکه مرزهای میان‌رشته‏‌ها را کنار گذاشته و دانشی یگانه، واحد و یکپارچه را ارائه می‌‏دهد. در نتیجه، رویکرد فرارشته‏ای نوعی آموزش و پژوهش مسئله‌‎‎‏‎محور است که با در نظر گرفتن طیف وسیع دانش، می‌‎تواند از آموزشِ تک‎بعدی و بیگانگی رشته‏‌ها با یکدیگر اجتناب ورزد. به نظر می‎رسد این رویکرد از عدم آگاهی و غفلت از مسائل جامعه جلوگیری می‎کند و این قابلیت را دارد که در نظام‏های آموزشی تحول ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image