نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارتباطات دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

تاکنون محققان و نظریه­پردازان متعددی، سازمان را از ابعاد گوناگون، بررسی و مطالعه کرده­اند. بر اساس این مطالعات، انگاره­ها و تصاویری از این مهم ارائه شده­اند که از معروف‌ترین آنها انگاره­هایی است که در آثار «گرت مورگان» و «ماری جو هچ» طراحی و پیشنهاد شده­اند. در این مقاله،‌ به طور اجمالی کارکرد استعاره­ها در فراگرد کسب شناخت و نیز استعاره‌های سازمان، مرور می­شود و برخی از دیدگاه­ها و نظریه­هایی که از بیشترین تناسب و تطابق با استعاره­های مذکور برخوردارند، مد نظر قرار می­گیرند تا امکان طرح بحث از مفهوم «بوم‌رنگ معنایی» یا «بازگشت معنایی اسـتعاره­ها» فراهم آید و کارکردها و کژکارکردهای تأمل برانگیز آن تبیین ­شوند. در مطالعۀ موردی این موضوع، با تمرکز بر مفهوم مهندسی فرهنگی به عنوان یکی از مفاهیم نشات گرفته از بازگشت معنایی استعاره‌ها، به تبیین چگونگی بازگشت معنایی استعاره و پدید آمدن این مفهوم در ادبیات سیاستگذاری فرهنگی کشور پرداخته شده است. این مقاله از جهت دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع بنیادی و از لحاظ هدف از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده، کیفی است. روش آن از نوع مطالعات موردی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، اسناد و مدارک هستند که با استفاده از منابع مختلف، داده‌های لازم، جمع‌آوری و با روش تحلیل مقایسه الگوها، داده‌ها تحلیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image