نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستار، آستارا، ایران.

2 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز،‏ تبریز،‏ ایران.

چکیده

بالا رفتن آمار متقاضیان جراحی بینی و هزینه‌های هنگفت و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن اگرچه امروزه به یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهش‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی تبدیل شده، اما هرگز موضوع مطالعه ادبیات نبوده است. هدف این مقاله جست‌وجوی ریشه‌های جراحی بینی در ادبیات ایران، با تکیه بر مطالعات جامعه‌شناسی بدن است. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی _ ‌تحلیلی و شیوه و ابزار جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای بوده است. محدوده مورد مطالعه مقاله، شعر ایران از نظر بسامد اعضای صورت از ابتدا تا امروز است که با انتخاب دیوان غزلیات حافظ به‌عنوان نمونه‌ای ارزنده از جامعه ادبی ایران، آن را مورد تحلیل قرار داده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آزاد ارمکی، تقی؛ چاوشیان، حسن (1381). بدن به مثابه رسانه هویت. فصلنامه جامعهشناسی ایران، 4(4)، 75-57.
احمدنیا، شیرین (1385). جامعه‌شناسی بدن و بدن زنان. فصلنامه زنان، 5، 33-21.
اسدی طوسی (1360). لغت فرس (تصحیح فتح‌الله مجتبایی و علی اشرف صادقی). تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
اصفهانی، میرزا ابوطالب (۱۳۷۲). مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالبخان (به کوشش حسین خدیوجم، چاپ‌ اول‌). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
اعتمادی‌فرد، سیدمهدی؛ امانی، ملیحه (1392). مطالعه جامعه‌شناختی انگیزه زنان از گرایش به جراحی‌های زیبایی. پژوهشنامه زنان، 4(2)،22-1.
ایلچی، میرزا ابوالحسن خان (1364). حیرتنامه: سفرنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی به لندن. به‌کوشش حسن مرسل وند، تهران: چاپ رسا.
بو، فرانسیس (1370). چهرهشناسی و ویژگیهای فردی (ترجمه: غلامرضا افشار نادری، چاپ اول). تهران: نشر صدوق.
جامی، نورالدین عبدالرحمن (بی‌تا)، هفت اورنگ (به تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس گیلانی، چاپ دوم). تهران: کتابفروشی سعدی.
حافظ، شمس‌الدین محمد. (1366) دیوان غزلیات (به کوشش خلیل خطیب رهبر). تهران: انتشارات صفی علیشاه.
حافظی، فرهاد؛ کوچک‌زاده، کمال؛ نقیب‌زاده، بیژن (1388). تاریخچه و جایگاه جراحی بینی. نشریه جراحی ایران، 17(2)، 94-88.
خاقانی شروانی، افضل‌الدّین بدیل بن علی (1338). دیوان (تصحیح ضیاءالدین سجادی). تهران: کتابفروشی زوار.
خورنی، موسی (1380). تاریخ ارمنیان (ترجمه: ادیک باغداساریان، جلد 1). تهران: بی‌نا.
دورانت، ویلیام جیمز (1337). تاریخ تمدن یونان باستان (ترجمه: احمد آرام). تهران: نشر اقبال: فرانکلین.
ذکایی، محمدسعید (1387). جامعه‌شناسی جوانان ایران. تهران: انتشارات آگه.
رضا قلی میرزا (1361). سفرنامه (ویرایش: اصغر فرمانفرمایی قاجار). تهران: چاپ اساطیر.
سهرابی، فائزه؛ علیلو، مجید محمود؛ رسولی آزاد، مراد (1390). بررسی نیمرخ آسیب‌شناسی روانی در متقاضیان جراحی پلاستیک. مجله اصول بهداشت روانی. 13(3)،269-260.
شیخ صدوق (1385). علل الشرائع (ج ‏1، چاپ اول). قم: کتاب‌فروشی داوری.
ضرغامی، آناهیتا (1387). حجاب زن ایرانی در بستر تاریخ. فصلنامه بانوان شیعه، 15، 136-115.
علیزاده، توحید (1392). تأملی در جامعه‌شناسی بدن. فصلنامه علمی _ پژوهشی کتاب ماه علوم اجتماعی، 72، 21-13.
عوفی، محمد (1389). لبابالالباب (به تصحیح ادوارد جی. براون، با مقدمه محمد قزوینی و تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی). تهران: انتشارات هرمس.
غیبی، مهرآسا (1387). هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی. تهران: هیرمند.
فاتحی، ابوالقاسم؛ اخلاصی، ابراهیم (1389). گفتمان جامعه‌شناسی بدن و نقد آن‌ بر مبنای نظریه حیات معقول و جهان‌بینی اسلامی. معرفت فرهنگی اجتماعی، 1(2)، 82-57.
‏ فاضلی،‎ ‎محمد‎ ‎‏(1382)، مصرف‎ ‎و‎ ‎سبک‎ ‎زندگی.‎ ‎تهران: نشر‎ ‎صبح‎ ‎صادق‎.‎
فردوسی، ابوالقاسم (1373). شاهنامه فردوسی چاپ مسکو (به کوشش سعید حمیدیان). تهران: قطره.
افخم ابراهیمی، عزیزه؛ قلعه‌بندی، میرفرهاد (1383). الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 9(4)، 10-4.
کیوان آرا، محمود (1386). اصول و مبانی جامعه‌شناسی پزشکی. اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
لوبروتون، داوید (1392). جامعهشناسی بدن (ترجمه: ناصر فکوهی). تهران: نشر ثالث.
نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف ( 1378 ). خسرو و شیرین (با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ سوم). تهران: قطره.
نظامی گنجوی، الیاس بن‌یوسف (1378)، شرفنامه (با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ سوم). تهران: قطره.
Bordo, S. (1993). Unbearable weight, introduction: feminism, western culture, and the body. University of California Press, Reprint Permission granted by The University of California Press.
Freund, E. S. P., Meredith, Mcguire. M. B., & Podhurst, L. S. (1991). Health, Illness, and The Social Body. New Jersey: Prentice- Hall, Inc. 
CAPTCHA Image