نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

2 کارشناسی‌ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

چکیده

مفهوم سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم رایج در مطالعات جامعه‌شناختی معاصر  است. برخی از صاحبنظران معتقدند که سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در موفقیّت افراد برای دستیابی به اهداف دارند. از این رو، هدف اصلی این مقاله تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و  دانش تغذیه‌ای ورزشکاران است. به‌منظور دستیابی به این هدف، چارچوب نظری تحقیق براساس نظریه بوردیو، تنظیم و بر اساس آن فرضیه‌های تحقیق مطرح گردید. جامعه آماری این تحقیق 2300 ورزشکار شرکت کننده در المپیاد ورزشی سال 1393 به میزبانی دانشگاه بهشتی است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 310 نفر از آنها انتخاب شدند. در این مقاله از  روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که میان سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه‌ای ورزشکاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

تازه های تحقیق

۱. دانش تغذیه‌ای ورزشکاران در سطح پایینی می­ باشد.

2. سرمایه اجتماعی ورزشکاران در سطح پایینی می­باشد.

3. میان سرمایه اجتماعی و دانش تغذیه‌ای ورزشکاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابوالقاسمی، عباس؛ مرادی، سروش؛ نریمانی، محمد؛ و زاهد، عادل (1390). رابطه ابتکار شخصی، جهت‍گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با دانش شغلی کارکنان مراکز تولیدی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12(1)، 94-86.
ارشادی، فاطمه (1388). بررسی رابطه میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی دبیران زن دبیرستان‌‌های شبستر (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
امیرساسان،رامین؛ جعفری، افشار؛ پوررضی،حسن (1392). بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای و عوامل مؤثر بر آن در ورزشکاران نخبه ‍استان آذربایجانشرقی. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. 10، 903-885.
ایمان، محمدتقی؛ و بنی‍فاطمه، زهراسادات (1393). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بانوان جوان و مشارکت آنان در فعالیت‌‌های ورزشی در شهر  یزد. علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد شوشتر، 8(2)، 50-25.
آذربایجانی، محمدعلی؛ همایی، حسن؛ و شوقیان، پندار (1390). ارزیابی نگرش و دانش تغذیهای عمومی و اختصاصی قهرمانان دوی استقامت لیگ برتر ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی.
پاتنام‌، رابرت‌ دی. (1379). دموکراسی و سنت‌‌های مدنی: سرمایه اجتماعی و سنتهای مدنی در ایتالیای مدرن (ترجمه: محمدتقی دلفروز). تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
پارسامهر، مهربان؛ ترکان، رحمت‌الله (1391). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی. پژوهش پرستاری، 26، 79-69.
تاجبخش، کیان (1384). سرمایه اجتماعی اعتماد، دموکراسی و توسعه (ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان). تهران: نشر شیرازه.
توسلی، غلامعباس؛ موسوی، مرضیه (1384). مفهوم سرمایه اجتماعی در نظریه‌‌های کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه‌‌های سرمایه اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، 26، 32-1.
حسین‍پور، نسرین (1388).بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین کارکنان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (پایان‍نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
دلاور، علی (1385). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
رحمانی فیروزجاه، علی؛ شارع‍پور، محمود؛ و رضایی‍شاه، صدیقه (1390). سنجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی: مطالعه موردی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه مازندران. جامعهشناسی مطالعات جوانان، 2(2)، 62-37.
ساعی، علی (1387). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: سمت.
شارع‍پور، محمود؛ و حسینی‍راد، علی (1387). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی: مطالعه موردی شهروندان 15-29 ساله شهر بابل. مجله حرکت، 37، 153-131.
عبداللهی، محمد؛ موسوی، میرطاهر (1386). سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‌شناسی‍گذار. رفاه اجتماعی، 25، 233-195.
فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن (ترجمه: غلامعباس توسلی). تهران: جامعه ایران.
فیلد، جان (1388). سرمایه اجتماعی (ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی). تهران: نشرکویر.
کلمن، جیمز (1377). بنیاد نظریه‌‌های اجتماعی (ترجمه: منوچهر صبوری). تهران: نشرنی.
موترام، آر.ف (1387). تغذیه انسان (ترجمه: مهشید لطفی). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی مرکز پزشکی ایران.
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. in Richardson, J. G. (Ed.) Handbook of theory and research for sociology of education. New York: Greenwood Press.
Cockburn, E. Fortune, A. Briggs, M., & Rumbold, P. (2014). Nutritional knowledge of UK coaches. Nutrients, 6(4): 1442-1453.   doi: 10.3390/nu6041442.
Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology, 94, S95-S120.
Freedman, M. R., & Alvarez, K. P. (2010). Early childhood feeding: Assessing knowledge, attitude and practices of multiethnic childcare providers. Journal of the American Dietetic Association, 110(3), 447-451. doi: 10.1016/j.jada.2009.11.018
Hamady, C., Gilis, J., Anderson, D., & Morgan, A.‎ (2014). Nutrition knowledge and interest of collegiate athletes at a division I University. Journal of Food and Nutrition, 1, 1-7.
Harper, R. (2001). Social capital: A review of the literature. London: Office for National Statistics October.
Hendrie, G.A., Coveney, J. & Cox, D. (2008). Exploring nutrition knowledge and the demographic variation in knowledge levels in an Australian community sample. Public Health Nutrition, 11(12): 1365-1371. doi: 10.1017/S1368980008003042
Holley, S. J. (2015). Evaluation of sports Nutrition Knowledge between NCAA Student-Athletes across Divisions (M. S. thesis). Kent State University College of Education.
Herreros, F. (2004). The problem of forming social capital: Why trust?. Palgrave Macmillan.
Lesser, E. L. (2004). Leveraging social capital in organizations. Butterworth-Heinemann.
Meyer, F., O’Connor, H., & Shirreffs, S. M. (2007). Nutrition for the young athlete. Journal of Sports Sciences, 25, S73-S82. doi: 10.1080/02640410701607338
Narayan, D., Nyhan, V., & Woolcock, M. (2004). Measuring capital. An Integrate, the world bank.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.
Ruston, D., & Akinrodoye, L. (2002). Social capital question bank. Social Analysis and Reporting Division, UK National Statistics.
Song, L., Son, J., & Lin, N. (2010). Social capital and civic action a network-based approach. Department of Sociology, Duke University.
Smite, S. S. (2005) don’t put my name on it. (Dis)trust and job-finding assistance among the black urban poor. American Journal of Sociology, 111(1), 1-57.
Sossin, K., Gizis, F., Marquart, L.F., & Sobal, J. (1997). Nutrition beliefs, attitudes and resources of high school wrestling coaches. International Journal of Sport Nutrition, 7(3), 219-28.
Stone, W. (2001). Measuring social capital; towards a theoretically in formed measurement framework for researching social capital in family and community life. Australian Institute of Family Studies.
Stone, W., Gray, M., & Hugs, J. (2003). Social capital at work. Australian Institute of Family Studies.
Woolcock, M., & Narayan, D.  (1998). Social capital: implications for development theory, research and policy. The World Bank Research Observer. 15(2), 225-249.  doi: 10.1093/wbro/15.2.225
Ziersh, A. M., Baum, F. E., Macodougall, C., & Putland, C. (2005). Neighborhood life and social capital: the implication for health. Social Science and Medicine, 60(1),71-86. doi: 10.1016/j.socscimed.2004.04.027
CAPTCHA Image