نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی هر نظام حقوقی از جمله نظام حمایت از علامت تجاری، بینش و درک عمیقی از آن نظام حقوقی را می‌طلبد که این امر در گرو شناخت صحیحی از اهداف و مبانی تشکیل‌دهنده هر نظام حقوقی است که ضرورت این امر در نظام حمایت از علامت تجاری، بیش از هر چیز در مرحله تفسیر دامنه حمایت از علامت و در موارد خلاء قانون‌گذاری مشهود است. نظام حمایت از علامت تجاری در کنار مبانی اخلاقی و حقوقی، به‌شدت تحت تأثیر مبانی اقتصادی در بازار است، زیرا علامت تجاری از ماهیتی کاملاًاقتصادی برخوردار بوده و فلسفه وجودی علامت تجاری تحقق کارایی در بازار است، که این امر ضرورت نگاه میان رشته‌ای را در راستای درک صحیحی از این نظام حمایتی روشن می‌سازد. دو تئوری حقوق طبیعی و تئوری قراردادگرایی، حمایت از علامت تجاری را از لحاظ حقوقی توجیه می‌کنند. در کنار این مبانی، دو منطق اقتصادیِ کاهش هزینه جستجوی مصرف‌کننده و انگیزه تولیدکننده نیز چه بسا با استدلالی قوی‌تر، لزوم حمایت از علامت را توجیه می‌سازند. با این وجود نظام حمایت از علامت تجاری، فارغ از مبانی اخیر نبوده و هر یک از این مبانی به سهم خود در ساختار نظام حمایت از علامت تجاری موثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

بادینی، حسن (1391).  بررسی تطبیقی مسولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری. فصلنامه حقوق، 42(4)، 78-59.
کوتر، رابرت؛ یولن، تامسن (1392). حقوق و اقتصاد (مترجم: یدالله دادگر و حامد اخوان هزاوه، چاپ هشتم). تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد تربیت مدرس و انتشارات نور علم.
منکیو؛ گریگوری (1392). مبانی علم اقتصاد (مترجم: حمیدرضا ارباب؛ چاپ هفتم). تهران: نشر نی.
Katz, A. (2010). Beyond search costs: The linguistic and trust functions of trademarks. Brigham Young University Law Review (p. 1555).
Bently, L., & Sherman, B. (2004). Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press.
Akerlof, G. A.(1970). The market For “Lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.  http://dx.doi.org/10.2307/1879431
Hughes, J. (1988). The philosophy of intellectual property. Georgetown Law Journal, 77 (2), 287-366.
Locke, J. (1689). Two treatises of government and a letter concerning toleration. New Haven: Yale University Press.
Dillbary, Sh. (2009). Trademarks as a media for false advertising. Cardozo Law Review, 31(327).  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1351862
McKenna, M. P. (2012). A consumer decision-making theory of trademark law. Virginia Law Review, 98 (1), 67-141.  http://dx.doi.org/10.2307/41350238
McKenna, M. P. (2009). Testing modern trademark law theory of harm. Iowa Law Review, 95 67–8.
McKenna, M. P. (2007). The normative foundations of trademark law. Notre Dame Law Review, 82 (5), 1839.
Deakin, S., & Hughes, A. (1999). Economic efficiency and The proceduralisation of company law. ESRC Centre for Business Research - Working Papers wp254, ESRC Centre for Business Research.
Dogan, S. L., & Lemley, M. A. (2004).Trademarks and consumer search costs on the internet. Houston Law Review, 41, 777.  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.560725
Gordon, W. J. (1992). On owning information: Intellectual property and the restitutionary impulse. Virginia Law Review, 78 (1), 149-281.   http://dx.doi.org/10.2307/1073307
Sakulin, W. (2010). Trademark protection and freedom Of expression: An inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch Law (Doctoral dissertation). University of Amsterdam.
Landes, W. M., & Posner, R. A. (1987). Trademark law: An economic perspective. The Journal of Law & Economics, 30 (2), 265-309.
Landes, W. M., & Posner, R. A. (2003). The economic structure of intellectual property law. Harvard University Press.
CAPTCHA Image