نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام. ایران.

2 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام. ایران.

چکیده

محیط پژوهش‌‌محور در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، نقش مهمی در تحقق اهداف پژوهشی آموزش عالی ایفا می‌کند؛ به‌نحوی که می‌توان انتظار داشت، در صورت بالا بودن کیفیت آن، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ضمن تعامل مؤثر با استاد راهنما، احساس کارآمدی بالایی نیز در پژوهش داشته باشند. هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه و آزمون الگوی تبیین‌کنندة خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم انسانی در محیط‌ پژوهش‌محور است. روش پژوهش، به‌لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است که به‌طور خاص از الگویابی معادلات ساختاری استفاده کرده است. جامعه پژوهش را تمامی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌‌های غرب کشور (ایلام، کرمانشاه، خرم‌آباد، کردستان) در سال 1395 تشکیل داده که با شیوه نمونه‌گیری طبقه‌‌ای متناسب با حجم، تعداد 482 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌ها با سه ابزار استاندارد روا و پایا جمع‌آوری و برای آزمون الگوی پژوهش از نرم‌افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج، نشان می‌دهند که بین متغیرهای پژوهش به‌لحاظ آماری، رابطه معناداری وجود دارد. بالاترین ضریب همبستگی بین محیط پژوهش‌محور و کیفیت تعامل استاد‌ـ‌دانشجو (0/61=r) و پایین‌ترین ضریب بین محیط پژوهش‌محور و خودکارآمدی پژوهش (17/0=r) محاسبه شده است. نتایج تحلیل مسیر نشان می‌دهند که محیط پژوهش‌‌محور دارای اثر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی پژوهش (β=0.38) و کیفیت تعامل استاد‌ـ‌دانشجو (β=0.57) است و همچنین از طریق متغیر کیفیت تعامل استاد‌ـ‌دانشجو، اثر غیرمستقیم معناداری بر خودکارآمدی پژوهش (β=0.21) دارد. نتایج، حاکی از تفاوت الگوی مفروض در بین دانشگاه‌‌های موردمطالعه است.

تازه های تحقیق

  • یک مدل تبیین کننده خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان در محیط پژوهش محور ارائه شده است
  • روابط بین محیط پژوهش محور، کیفیت تعامل استاد ـ دانشجو، و خودکارآمدی پژوهشی بررسی شد.
  • نتایج آزمون مدل نشان داد که رابطه مثبتی بین محیط پژوهش محور، کیفیت تعامل استاد ـ دانشجو، و خودکارآمدی پژوهشی وجود دارد
  • نتایج نشان داد که مدل مفروض پژوهش برازش مناسبی با داده­های گردآوری شده دارد
  • محیط پژوهش محور در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  نقش مهمی در تحقق اهداف پژوهشی دانشگاهها دارد به نحویکه تعامل اثربخش دانشجویان با اساتید راهنما، احساس خودکارآمدی بالایی را به همراه خواهد داشت.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image