نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 دانشیارمدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

ظرفیت نوآوری، مفهومی است که تحت تأثیر عوامل گوناگون، نقش مهمی در افزایش احتمال موفقیت فرایند نوآوری دارد. هدف این مقاله، واکاوی اثر ظرفیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های نوپای فین‌تک با تأکید بر نقش ظرفیت جذب و قابلیت یادگیری است. مقالۀ حاضر، یک پژوهش کاربردی، کمی، و مبتنی‌بر رویکرد قیاسی است که موضوع پژوهش را با استفاده از روش الگو‌سازی معادلات ساختاری و به‌کمک نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس تجزیه‌‌و‌تحلیل کرده است. جامعۀ آماری افراد شاغل در 48 شرکت عضو انجمن کسب‌وکارهای نوپای فین‌تک ایران انتخاب شد که تعداد آن‌ها  279 نفر و اندازه نمونه با استفاده از نرم‌افزار سمپل‌پاور، 160 نفر برآورد شد. پرسش‌نامۀ الکترونیکی، برپایۀ روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، بین افراد، توزیع و سرانجام، 143 پرسش‌نامه تکمیل و برگشت داده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که ظرفیت نوآوری، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآورانه دارد و در رابطۀ ظرفیت جذب بالفعل و عملکرد نوآورانه نیز نقش میانجی جزئی را ایفا می‌کند. همچنین، درحالی‌که قابلیت یادگیری بر هر دو بعد ظرفیت جذب، یعنی ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب بالفعل تأثیرگذار بوده و ظرفیت جذب بالقوه نیز بر ظرفیت جذب بالفعل تأثیر گذاشته است، تنها ظرفیت جذب بالفعل بر عملکرد و ظرفیت نوآوری تأثیر مثبت و معنا‌داری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Zhai, Y.-M., Sun, W.-Q., Tsai, S.-B., Wang, Z., Zhao, Y., & Chen, Q. (2018). An empirical study on entrepreneurial orientation, absorptive capacity, and smes’ innovation performance: a sustainable perspective. Sustainability, 10(2), 314. doi:10.3390/su10020314
 
CAPTCHA Image