نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان،‌ ایران.

2 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد سنجش از دور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی و اولویت‌بندی رشته‌های بین‌رشته‌ای در دانشگاه آزاد نجف‌آباد انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویانِ در دسترس تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد نجف‌آباد و دولتی اصفهان در سال 1389-1388 می‌شود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که از بین جامعه آماری، 105 نفر (اساتید دانشگاه آزاد نجف‌آباد و دانشگاه اصفهان 55 نفر و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 50 نفر) به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساختة رشته‌های میان‌رشته‌ای بود. یافته‌های پژوهش نشان داد تمایل و انگیزه کافی برای اجرای این دوره‌ها در بین اساتید و دانشجویان وجود دارد و در حال حاضر امکان برگزاری تنها پنج رشته بین‌رشته‌ای از لحاظ منابع اطلاعاتی، امکانات فضای آموزشی، فرهنگی و مدیریتی بیشتر وجود دارد. اولویت‌بندی رشته‌های بین‌رشته‌ای نشان داد رشته‌های ویراستاری، روان‌شناسی سیاسی و اعتیاد، فلسفه تحلیل زبانی و مدیریت قراردادهای بین‌الملل در اولویت اول قرار دارند و رشته‌های بین‌رشته‌ای دیگر در اولویت بعد قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image