دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، زمستان 1397 
5. ضرورت‌های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی

صفحه 129-164

10.22035/isih.2019.3139.3440

فیروزه اصغری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی