نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران

3 استاد مدعو و دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

4 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد قشم،دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

عوامل رفتاری و روانی در قالب اطمینان بیش‌از‌حد مدیران، هزینه‌های نمایندگی، رفتار مدیریت سود، و کوته‌بینی مدیران می‌تواند بر شفافیت اطلاعاتی تأثیر بگذارد و باعث تغییرات چشمگیری در آن‌ها شود. افزون‌براین، شواهد حکایت از این دارد که سرمایه‌گذاران برای تعیین ارزش سهام، تحت تأثیر قضاوت‌های مبتنی‌بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، و شرایط روانی و احساسی در بورس حضور دارند و این درحالی است که می‌توان به پشتوانۀ شفافیت اطلاعاتی در این بازار حضور یافت؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این روابط برای بازار، مقالۀ حاضر تأثیر ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مدیران را بر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. دراین‌راستا، فرضیه‎هایی تدوین و اطلاعات مربوط به شرکت‎های عضو بورس اوراق بهادار در طول دورۀ زمانی بین سال‌های 1387 تا 1396 بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل شده است. جامعۀ آماری پژوهش، با توجه به شرایط درنظرگرفته‌شده برای انتخاب نمونه، دربردارندۀ 150 شرکت است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند. الگوی رگرسیون مقاله با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که به‌لحاظ تأثیر ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مدیران، ویژگی‌های رفتاری خوش‌بینانه، کوته‌بینانه، رفتار نمایندگی، و مدیریت سود با کاهش شفافیت در محیط تصمیم‌گیری شرکت، سبب تشدید گرایش‎های احساسی سرمایه‌گذاران شده و اثر مثبت و معناداری بر آن دارد. افزون‌براین، نتایج به‌دست‌آمده، بیانگر این است که شاخص قدرت مدیریت که نشان‌دهندۀ رفتار مقتدرانۀ مدیر است، اثر معناداری بر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

مرادی، جواد؛ و باقری، هادی (1393). بررسی مقایسه ای تأثیر کوته‎بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی،  21(2)،  229-250.    doi: 10.22059/acctgrev.2014.50774

Ang, J. S., Cole, R. A., & Lin, J. W. (2000). Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of Finance, 55(1), 81–106. doi:10.1111/0022-1082.00201

Cornell, B., Landsman, W.R., & Stubben, S.R. (2017). Accounting information, investor sentiment, and market pricing. Journal of Law, Finance, and Accounting, 2(2), 325-345. doi: 10.1561/108.00000017

Ben Mohamed, E., Fairchild, R., & Bouri, A. (2014). Investment cash flow sensitivity under managerial optimism: New evidence from NYSE panel data firms. Journal of Economics Finance and Administrative Science, 19(36), 11–18. doi:10.1016/j.jefas.2014.04.001

Chen, W. (2013). Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2), 101. doi:10.5296/ajfa.v5i2.4117

Chen, Y.-F., Lin, F.-L., & Yang, S.-Y. (2015). Does institutional short-termism matter with managerial myopia? Journal of Business Research, 68(4), 845–850. doi:10.1016/j.jbusres.2014.11.039

Chung, H. H., Wynn, J. P., & Yi, H. (2013). Litigation risk, accounting quality, and investment efficiency. Advances in Accounting, 29(2), 180–185. doi:10.1016/j.adiac.2013.09.009CORNELL

Dechow, P., Sloan, R., & Sweeney, A. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 70(2), 193-225. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/248303

 DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2-3), 275–326. doi:10.1016/j.jacceco.2014.09.002

Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests. Management Science, 58(7), 1229–1248. doi:10.1287/mnsc.1110.1487

Huang, X. (2015). Managerial ability and real earnings management. UnpublishedDoctoral Dissertation, Oklahoma University.

Hurwitz, H. (2017). Investor sentiment and management earnings forecast bias. Journal of Business Finance & Accounting, 45(1-2), 166–183. doi:10.1111/jbfa.12282

Keller, G., & Warrack, B. (2003). Statistics for management and economics. Pacific Grove, CA: Thomson/Brooks/Cole.

Koutmos, D., & Song, W. (2014). Speculative dynamics and price behavior in the Shanghai Stock Exchange. Research in International Business and Finance, 31, 74–86. doi:10.1016/j.ribaf.2013.11.006

Kraft, A. G., Vashishtha, R., & Venkatachalam, M. (2017). Frequent Financial Reporting and Managerial Myopia. The Accounting Review, 93(2), 249–275. doi:10.2308/accr-51838

Li, L., Tong, W. H. S., & Cheng, P. (2012). Managerial Overconfidence, CEO Selection and Corporate Investment: An Empirical Analysis. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2121054

Lin, Y., Hu, S., & Chen, M. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 13(5), 523–546. doi:10.1016/j.pacfin.2004.12.003

Ma, Z., Wu, L., Zhang, J., & Zhou, K. (2017). Sentiment and Audit Quality. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3023363

Mizik, N. (2010). The Theory and Practice of Myopic Management. Journal of Marketing Research, 47(4), 594–611. doi:10.1509/jmkr.47.4.594

Tinga, I., Leanb, H, H., Kwehc, Q, L., & Azizand., N, A., (2016). Impact of Managerial Overconfidence and Government Intervention on Firm Leverage Decision: A MARS Model Approach. Institutions and Economies 8(3), 85-104.

Vo, X. V., & Phan, D. B. A. (2017). Further evidence on the herd behavior in Vietnam stock market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 13, 33–41. doi:10.1016/j.jbef.2017.02.003

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Zhu, B., & Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38, 125–134. doi:10.1016/j.pacfin.2016.03.010

CAPTCHA Image