نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حقوق، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 عضو مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربیت حیدریه و دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

امروزه در نظام آموزش عالی، مطالعات میان‌رشته‌ای جایگاهی درخور توجه یافته است و به نیازی اساسی در محیط‌های دانشگاهی و در فرایند تولید علم تبدیل شده که افزون بر گستراندنِ دانش‌های گوناگون و کاربرد ظرفیت‌های رشته‌های هم‌جوار، موجب گشوده‌شدن مرزهای جدید در حوزه‌های دانش‌پژوهی، پاسخ‌گویی به حل مسائل چندوجهی و نیز دورشدن از بحران‌های ناشی از تک‌رشته‌ای می‌شود. از این منظر، نگاه به قابلیت‌های پیدا و پنهان دو حوزۀ مطالعات حقوقی و مطالعات ادبی و بهره‌بردن از سازوکارهای علمی هریک از آن‌ها، می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا پژوهشگران این دو حوزه را در رهیافت‌های جدید علمی و رفع نیازهای جوامع بشری یاری رساند. این مقاله که به روش کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها به‌صورت کیفی انجام شده، دستاوردش این است که مطالعات میان‌رشته‌ای ادبیات و حقوق، ضرورتی اجتماعی و دانشگاهی است و نتایج آن می‌تواند در دو قلمرو ادبیات و حقوق، در پی‌ریزی سیاست‌های اجتماعی، گسترش سطح عقلانیت و عدالت اجتماعی در جامعه، کشف قلمروهای جدید فکری، واکاوی و شناخت خطاهای طرفداران این دو حوزۀ علمی، بالابردن سطح انعطاف‌پذیری پژوهشگران، زدوده‌شدن شکاف‌های ارتباطی بین متخصصان این دو، مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image